EU:s stöd till G5 Sahel och till den franska insatsen Barkhane

Fråga för muntligt besvarande O-000003/2021
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 136 i arbetsordningen
Dominique Bilde
för ID-gruppen

11-01-2021 O-000003/2021

Ekonomiskt EU-stöd till Afghanistan mot bakgrund av Doha-förhandlingarna och migrationskontroll

Fråga för muntligt besvarande O-000002/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Dominique Bilde
för ID-gruppen

11-01-2021 O-000002/2021

Den logiska grunden bakom vissa beslut avseende covid-19-vacciner inom ramen för EU:s vaccinationsstrategi

Fråga för muntligt besvarande O-000001/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
för ID-gruppen

11-01-2021 O-000001/2021

Samlade planer och åtgärder för övergången till innovation utan användning av djur i EU

Fråga för muntligt besvarande O-000084/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

EU:s åtagande vid 2020 års konferens i Genève om stöd till Afghanistan

Fråga för muntligt besvarande O-000083/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Johan Van Overtveldt
för budgetutskottet

17-12-2020 O-000083/2020

Reform av EU:s förteckning över skatteparadis

Fråga för muntligt besvarande O-000082/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Irene Tinagli, Paul Tang
för utskottet för ekonomi och valutafrågor

11-12-2020 O-000082/2020

Reform av EU:s förteckning över skatteparadis

Fråga för muntligt besvarande O-000081/2020
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Irene Tinagli, Paul Tang
för utskottet för ekonomi och valutafrågor

11-12-2020 O-000081/2020

Åtgärder mot icke-överförbara sjukdomar under och efter covid-19-krisen

Fråga för muntligt besvarande O-000080/2020
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Véronique Trillet-Lenoir
för Renew-gruppen

09-12-2020 O-000080/2020

Logistiska och transportrelaterade utmaningar inför distributionen av vaccin mot covid-19.

Fråga för muntligt besvarande O-000079/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
för Renew-gruppen

09-12-2020 O-000079/2020

Genomförande av EU:s vattenlagstiftning

Fråga för muntligt besvarande O-000078/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

07-12-2020 O-000078/2020

Kontakt

Frågor för muntligt besvarande med debatt

Frågor kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller av minst 5 % av parlamentets samlade ledamöter (36) till rådet, kommissionen eller till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett sammanträde.

Artikel 132.2–132.5, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska gälla i tillämpliga delar.