Situationen för skogarna i EU

Fråga för muntligt besvarande O-000027/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Herbert Dorfmann, Peter Liese
för PPE-gruppen

09-09-2019 O-000027/2019

Patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer

Fråga för muntligt besvarande O-000026/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Norbert Lins
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

09-09-2019 O-000026/2019

Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

Fråga för muntligt besvarande O-000025/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

09-09-2019 O-000025/2019

Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

Fråga för muntligt besvarande O-000024/2019
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

09-09-2019 O-000024/2019

Kontakt

Frågor för muntligt besvarande med debatt

Frågor kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller av minst 5 % av parlamentets samlade ledamöter (38) till rådet, kommissionen eller till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett sammanträde.

Artikel 132.2–132.5, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska gälla i tillämpliga delar.