Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Maximum liquidity support for micro, small and medium-sized tourism enterprises in EU countries

Priority question for written answer P-006395/2020
to the Commission
Rule 138
Magdalena Adamowicz (PPE)

24-11-2020 P-006395/2020

  Recycling of RES technical components following the example of photovoltaic modules

Priority question for written answer P-006379/2020
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

23-11-2020 P-006379/2020

  Changes to the new EU rules on non-performing loans following the impact of the COVID-19 pandemic on the economy

Priority question for written answer P-006362/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR), Carlo Fidanza (ECR)

23-11-2020 P-006362/2020

  Pfizer patent for COVID-19 vaccine

Priority question for written answer P-006357/2020
to the Commission
Rule 138
Mohammed Chahim (S&D)

20-11-2020 P-006357/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

Dom om abortförbudet i Polen

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-006345/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Marianne Vind (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Tanja Fajon (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Juozas Olekas (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Karin Karlsbro (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Christel Schaldemose (S&D), Andrus Ansip (Renew), Milan Brglez (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Pina Picierno (S&D), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Heléne Fritzon (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Johan Danielsson (S&D), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Gabriele Bischoff (S&D), Jytte Guteland (S&D), Nora Mebarek (S&D), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Rovana Plumb (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D), Vera Tax (S&D), Radka Maxová (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Miroslav Číž (S&D), Malin Björk (GUE/NGL)

20-11-2020 P-006345/2020

Vattenkraft inom EU

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-006340/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Nils Torvalds (Renew)

20-11-2020 P-006340/2020

  Assessment of the German National Energy and Climate Plan (NECP) as regards promoting self-consumption and renewable energy communities

Priority question for written answer P-006328/2020
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

19-11-2020 P-006328/2020

  Multiannual financial framework and assistance package threatened by Polish Government veto

Priority question for written answer P-006322/2020
to the Commission
Rule 138
Marek Belka (S&D)

19-11-2020 P-006322/2020

  The lack of compliance of shipowners with EU legislation regarding their obligation to pay the social security contributions of seafarers from the EU

Priority question for written answer P-006308/2020
to the Commission
Rule 138
Nicolae Ştefănuță (Renew)

19-11-2020 P-006308/2020

Kontakt

Frågor för skriftligt besvarande

  • Alla ledamöter, politiska grupper och parlamentsutskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • Icke-prioriterade frågor ska besvaras senast sex veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen.
  • Tidsfristen för att besvara prioriterade frågor är tre veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen. Varje ledamot, politisk grupp och utskott får varje månad utse en av sina frågor till en ”prioriterad fråga”.