Sök

FÖRSLAG TILL UNIONSRÄTTSAKT
i enlighet med artikel 47.2 i arbetsordningen
om transparensen i urvalsförfarandena för högre EU-tjänstemän
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Kontakt

Förslag till unionsrättsakt: koncept

En ledamot får lämna in ett förslag med en begäran om att kommissionen ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt (en ny akt eller ändring av en befintlig akt) inom ramen för parlamentets initiativrätt enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Förslag till unionsrättsakt: förfarande

  • Upp till tio ledamöter får tillsammans lägga fram ett förslag till unionsrättsakt. Förslaget ska ange den rättsliga grund som förslaget baseras på och kan åtföljas av en motivering på högst 150 ord.
  • Talmannen ska kontrollera om de rättsliga kraven är uppfyllda. Talmannen får hänvisa förslaget till det utskott som är ansvarigt för den aktuella kontrollen och begära att det avger ett yttrande om huruvida den rättsliga grunden är lämplig. Om talmannen förklarar att förslaget är tillåtligt ska denne tillkännage detta i kammaren och hänvisa förslaget till ansvarigt utskott.
  • Det ansvariga utskottet ska besluta om den fortsatta behandlingen inom tre månader efter det att förslaget hänvisats till utskottet och efter att ha gett förslagets upphovsmän möjlighet att tala inför utskottet.
  • Förslagets upphovsmän ska nämnas vid namn i betänkandets titel.

Förslag till unionsrättsakt: offentliggörande

Förslag till unionsrättsakter offentliggörs på de officiella språken och finns tillgängliga på parlamentets webbplats.