skip to content
 
 
 

Brukselscy biurokraci narzucają nam prawo i nie możemy nic na to poradzić...

Prawo w Unii Europejskiej w ogromnej większości uchwalane jest przez Parlament Europejski wspólnie z Radą Unii Europejskiej. Komisja Europejska, po konsultacjach społecznych, przedstawia propozycje rozporządzeń i dyrektyw często pod wpływem głosów dobiegających z państw członkowskich. Następnie prace nad nowym prawem podejmują posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy wybierani są w bezpośrednich wyborach przez obywateli UE, oraz przedstawiciele rządów w Radzie UE. Propozycje Komisji mogą być zmieniane w trakcie procesu legislacyjnego i wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu zarówno przez Parlament Europejski jak i Radę UE. W razie braku zgody którejś z tych instytucji, propozycja nowego prawa nie jest wprowadzana.

Oznacza to, że obywatele UE mają wpływ na to, jakie prawo obowiązuje w UE - co pięć lat mogą wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wybrać swoich przedstawicieli do tej instytucji, którzy następnie decydują o kształcie nowego prawa. Obywatele mogą więc wpływać na decyzje Parlamentu poprzez posłów jak i poprzez własne rządy.

Kolejnym instrumentem wpływania na prawo unijne przez obywateli jest wprowadzona przez Traktat lizboński tzw. Europejska Inicjatywa Ustawodawcza. Milion obywateli UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej z propozycją nowego aktu prawnego. Poza tym, warto podkreślić, że Komisja Europejska na etapie pracy nad projektem nowego aktu legislacyjnego, konsultuje projekt z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, związków zawodowych oraz branżowych itp. a zatem grupy społeczne zainteresowane danym tematem, mają możliwość zaopiniowania projektów dyrektyw/rozporządzeń na początkowym etapie pracy nad nimi. Również pojedynczy obywatele mogą komunikować się z Komisją w ramach otwartych konsultacji.