skip to content
 
 
 
 
 .
24-07-2019
 .

Parlament wybrał Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej

Parlament Europejski 16 lipca 2019 r. wybrał Ursulę von der Leyen na przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej. Ma ona objąć urząd 1 listopada 2019 r. na pięcioletnią kadencję. Oddano 733 głosów, z których 1 był nieważny. 383 posłów głosowało za, 327 przeciw, 22 wstrzymało się od głosu.

 .

Zgodnie z oficjalnymi zawiadomieniami otrzymanymi przez władze państw członkowskich, w Parlamencie Europejskim zasiada obecnie 747 posłów, oczekiwany próg wynosił więc 374 głosy (ponad połowa członków PE). Głosowanie było tajne, odbyło się przy pomocy papierowych kart do głosowania.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Przewodniczący PE David Sassoli powiedział:

"W imieniu Parlamentu gratuluję wyboru na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Teraz rozpocznie się bardzo ważny dla instytucji europejskich etap: będziemy musieli przygotować się do wysłuchań desygnowanych komisarzy, podczas których, jak państwo wiedzą, posłowie będą bardzo dokładni. Oczekujemy, że kwestie, o których Pani dzisiaj mówiła w sali plenarnej, zostaną również dogłębnie przeanalizowane i będą przedmiotem dalszych działań ze strony członków zaproponowanego przez Panią kolegium podczas wysłuchań we właściwych komisjach Parlamentu. Najbliższe lata będą bardzo ważne dla przyszłości Unii Europejskiej, ale możemy skutecznie działać tylko wtedy, gdy instytucje będą ze sobą ściśle i w pełni współpracowały."

Kolejne kroki: mianowanie komisarzy

Przewodnicząca-elektka Komisji Europejskiej wysyła oficjalne pisma do szefów państw lub rządów państw członkowskich, zapraszając ich do zgłaszania kandydatów na członków Komisji. Rada UE w porozumieniu z nowo wybraną przewodnicząca Komisji przyjmie listę kandydatów na komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Kandydaci na komisarzy zaprezentują się następnie przed komisjami parlamentarnymi właściwymi w poszczególnych dziedzinach. Wysłuchania zaplanowano na okres od 30 września do 8 października. Następnie komisje parlamentarne będą obradować za zamkniętymi drzwiami, aby przygotować ocenę wystąpień oraz kompetencji kandydatów. Ocena ta jest wysyłana przewodniczącemu Parlamentu. W przeszłości zdarzyło się, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury lub zmianę podziału tek między kandydatami.

Cały skład Komisji, w tym Przewodnicząca KE oraz Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, musi zostać następnie zatwierdzony przez Parlament w jednym głosowaniu. Głosowanie to najprawdopodobniej będzie miało miejsce podczas sesji plenarnej 21-24 października.  Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez Parlament są oficjalnie mianowani przez Radę, która stanowi większością kwalifikowaną.

W przypadku znacznej zmiany zakresu odpowiedzialności w trakcie kadencji Komisji, zapełnienia wakatu lub mianowania nowego komisarza w związku z przystąpieniem do UE nowego państwa członkowskiego komisarze, których taka zmiana dotyczy, ponownie stają przed odpowiednią komisją parlamentarną.

Pani von der Leyen będzie pierwszą w historii kobietą, która pokieruje Komisją Europejską. W wystąpieniu poprzedzającym jej wybór przez Parlament Europejski zapowiedziała, że będzie dążyć do zachowania wśród komisarzy parytetu między kobietami i mężczyznami.

 .
 

Więcej informacji:

Nagranie debaty
Nagranie konferencji prasowej
Wybór Przewodniczącego Komisji Europejskiej
Polityczne priorytety Ursuli von der Leyen jako kandydatki na przewodniczącą Komisji Europejskiej
Regulamin Parlamentu Europejskiego