skip to content
 
 
 
16-06-2020
 .

Opinia publiczna w UE podczas pandemii koronawirusa

 .

Parlament Europejski opublikował wyniki szerokiego badania opinii i postaw Europejczyków podczas pandemii koronawirusa. Ankietowani wskazywali m. in. na konieczność rozszerzenia kompetencji UE, aby mogła lepiej reagować na podobne kryzysy w przyszłości.

 .
Europejczycy chcą rozszerzenia kompetencji UE, aby mogła lepiej reagować na kryzysy zdrowotne
Europejczycy chcą rozszerzenia kompetencji UE, aby mogła lepiej reagować na kryzysy zdrowotne
 .

Jak Europejczycy poradzili sobie emocjonalnie z kryzysem?

„Niepewność” jest stanem emocjonalnym, który dotykał Europejczyków w największym stopniu podczas pandemii: 50% respondentów twierdzi, że „niepewność” najlepiej opisuje ich nastrój. Drugim najczęściej wskazywanym stanem emocjonalnym jest „nadzieja”. Uczucie to podzielało 41% respondentów.

Wpływ na sytuację osobistą i finansową

Pod koniec kwietnia 2020 roku bezwzględna większość respondentów (53%) była zdania, że ​​korzyści zdrowotne wynikające z zastosowania środków ograniczających w ich kraju rekompensują poniesione szkody ekonomiczne. 41% respondentów twierdziło, że szkody ekonomiczne przewyższają korzyści zdrowotne. Jednocześnie prawie sześciu na dziesięciu respondentów (58%) twierdzi, że doświadczyło osobistych trudności finansowych od początku kryzysu.

Więcej kompetencji dla UE, niezadowolenie z poziomu solidarności między państwami członkowskimi UE

Prawie sześciu na dziesięciu respondentów (57%) jest niezadowolonych z poziomu solidarności między państwami członkowskimi UE w walce z pandemią koronawirusa. Około dwóch trzecich respondentów (69%) chce, aby „UE miała szersze kompetencje w celu radzenia sobie z kryzysami, takimi jak pandemia koronawirusa”. Prawie trzy czwarte respondentów w Europie (74%) słyszało, widziało lub czytało o środkach podjętych przez UE w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Jednak około połowy (52%) tych respondentów nie jest zadowolonych z podjętych dotychczas działań.

Reakcja państw członkowskich

Większość respondentów (56%) twierdzi, że jest zadowolona ze środków, które podjęły ich państwa podczas pandemii.

Wolności osobiste

Około dwóch trzecich respondentów (68%) uważa, że ​​walka z pandemią uzasadnia ograniczenia wolności osobistych. Nieco ponad jedna czwarta (28%) jest przeciwna takim ograniczeniom. W każdym badanym kraju co najmniej połowa respondentów uważa ograniczenia wolności osobistych za uzasadnione. Około połowy respondentów (51%) twierdzi, że popiera korzystanie przez władze z aplikacji na telefonie komórkowym w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, podczas gdy ponad jedna trzecia (39%) jest przeciwna.

Wyniki badań wśród respondentów w Polsce

W Polsce większość ankietowanych (75%) słyszała o działaniach UE w walce z pandemią koronawirusa, jednak jedynie 31% wiedziało, jakie konkretnie działania zostały podjęte. Połowa grupy, która słyszała o podejmowanych działaniach, była też usatysfakcjonowana z działań UE.

Zdecydowana większość badanych w Polsce jest zdania, że UE powinna uzyskać w przyszłości więcej kompetencji, by skutecznie radzić sobie z podobnymi kryzysami (70%). Mniej niż połowa Polaków – jedynie 43% - była usatysfakcjonowana z poziomu solidarności europejskiej podczas pandemii.

Opinie ankietowanych dotyczące wykorzystania przez rząd aplikacji mobilnych do walki z pandemią są podzielone: 40% zgadza się, że jest to odpowiedni środek, 46% jest przeciwnego zdania. Polacy są też przekonani, że reakcja rządu na kryzys była przesadzona: 58% respondentów w stosunku do 36% uważa, że negatywne skutki ekonomiczne kwarantanny przeważają nad korzyściami zdrowotnymi.

Badani uważają, że najbardziej wiarygodnymi źródłami informacji o pandemii są naukowcy (40%), na kolejnych miejscach wskazując Światową Organizację Zdrowia (34%) oraz instytucje służby zdrowia (28%).

O Eurobarometrze

Badanie w terenie przeprowadzono między 23 kwietnia a 1 maja 2020 roku. Miało postać wywiadów bezpośrednich i zostało przeprowadzone w 21 państwach Unii Europejskiej wśród 21 804 obywateli w wieku między 16 a 64 lat. Pełny opis wyników badania można znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego.

 .

Więcej informacji:

 .
Pełne wyniki badania opinii publicznej w UE podczas pandemii koronawirusa