Достъпност на уебсайта Europarl

Достъпността на уебсайтовете означава да се гарантира, че хора с най-широк спектър от способности могат лесно да получат достъп до информация и функции, които са на разположение в интернет.

Като организация от публичния сектор Европейският парламент има за цел да гарантира равен достъп до информация за всички потребители, със или без увреждания, независимо от устройството или софтуера, които използват, и средата, в която работят, за да могат да използват информацията, услугите и инструментите, които предоставяме.

Парламентът е поел ангажимент да направи уебсайтовете си достъпни и ние работим активно за подобряване на удовлетвореността на всички потребители чрез увеличаване на достъпността и използваемостта. Част от тази работа е да гарантираме, че нашите продукти и съдържание са в съответствие с действащите стандарти, включително изброените в директивата на ЕС относно достъпността на уебсайтовете (Официален вестник на ЕС), която влезе в сила през декември 2016 г.

Директивата изисква от организациите от публичния сектор да прилагат Изтегли документа европейския стандарт EN 301 549 към своите уебсайтове и онлайн инструменти. Този стандарт се основава на последната версия на насоките, Насоки за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1, ниво на съответствие AA.

Насоките за достъпност на уеб съдържанието бяха изготвени от Консорциума на световната мрежа (W3C) като част от инициативата за достъпност на уебсайтовете. Те са предназначени за всички доставчици, автори, разработчици и дизайнери на уебсъдържание.

Достъпното съдържание следва да отговаря на четирите принципа за достъпност на уебсайтовете (принципите „POUR“):

  1. Лесно разпознаване на елементите – съдържанието следва да е достъпно за поне едно от сетивата на потребителя. Например, изображенията са описани с алтернативен текст за хора с увредено зрение.
  2. Оперативност – съдържанието може да се контролира от различни инструменти. Например, чрез използване единствено на клавиатурата за хора, които не могат да използват мишка.
  3. Разбираемост – да се използва ясен и прост език и предвидим и последователен интерфейс. Това помага на хора с когнитивни увреждания или с увреждания, свързани с четенето.
  4. Стабилност – уебсайтът или приложението следва да работят добре на различни платформи, браузъри и устройства, включително помощни технологии.

Статус на съответствие

Този уебсайт е оптимизиран да прилага Изтегли документа европейския стандарт EN 301 549 и отчасти е в съответствие с Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1, ниво AA.

Вие следва да сте в състояние да:

  • увеличите до 300% по-голямата част от уебсайта без проблеми,
  • разгледате по-голямата част от уебсайта, като използвате единствено клавиатура,
  • разгледате по-голямата част от уебсайта, като използвате помощни технологии като екранен четец или увеличително стъкло.

Въпреки усилията, които полагаме за постигане на достъпност на уебсайта, определено съдържание, като например видеоматериали, използвани на някои страници, може все още да не е оптимизирано. Ние постоянно наблюдаваме достъпността на нашия уебсайт и продължаваме да подобряваме характеристиките на достъпността.

Обратна информация

Ако ни информирате за Вашата удовлетвореност, ще ни помогнете да подобрим в още по-голяма степен достъпността на нашия уебсайт.

Моля, уведомете ни ако срещнете някакви проблеми, ако се нуждаете от достъп до информация, която не е достъпна, или ако считате някои от характеристиките на нашия уебсайт за особено полезни. Ние ще се свържем с Вас във възможно най-кратък срок.