Προσβασιμότητα στον ιστότοπο Europarl

Η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό συνίσταται στη μέριμνα ώστε άνθρωποι με όσο το δυνατόν πιο διαφορετικές ικανότητες να μπορούν να έχουν εξίσου εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες στο Διαδίκτυο.

Ως οργανισμός του δημόσιου τομέα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεριμνά για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση όλων των χρηστών, με ή χωρίς αναπηρίες, ανεξάρτητα από τη συσκευή ή το λογισμικό που χρησιμοποιούν και το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρέχουμε.

Το Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να καταστήσει τους ιστότοπούς του προσβάσιμους και εργαζόμαστε ενεργά για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη για όλους, μέσω της αύξησης της προσβασιμότητας και της χρηστικότητας. Κομμάτι της δουλειάς μας είναι η φροντίδα ώστε να τηρούμε τα ισχύοντα πρότυπα για τα προϊόντα και το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένων όσων απαριθμούνται στην οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστότοπων (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ), η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Δεκεμβρίου 2016.

Η οδηγία απαιτεί από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να εφαρμόζουν το Λήψη του εγγράφου ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 στους ιστότοπούς τους και στα διαδικτυακά εργαλεία τους. Αυτό το πρότυπο βασίζεται στην πλέον πρόσφατη έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού (WCAG) 2.1, επιπέδου συμμόρφωσης ΑΑ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού εκπονούνται από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό. Απευθύνονται σε όλους τους παρόχους, συγγραφείς, παραγωγούς και σχεδιαστές διαδικτυακού περιεχομένου.

Προσβάσιμο είναι το περιεχόμενο που τηρεί τις τέσσερις αρχές προσβασιμότητας του Ιστού:

  1. Αντιληπτό – το περιεχόμενο πρέπει να διατίθεται σε μία τουλάχιστον από τις αισθήσεις του χρήστη. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες περιγράφονται με χωριστό κείμενο για χρήστες με προβλήματα όρασης
  2. Λειτουργικό – ο χειρισμός του περιεχομένου μπορεί να γίνει με διάφορα εργαλεία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο, για ανθρώπους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι.
  3. Κατανοητό – η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι σαφής και απλή και οι διεπαφές προβλέψιμες και συνεκτικές. Αυτό βοηθά άτομα με γνωστικές δυσκολίες ή προβλήματα στην ανάγνωση.
  4. Εύρωστο – η λειτουργία του ιστοτόπου ή της εφαρμογής είναι καλή ανεξάρτητα από την πλατφόρμα, το πρόγραμμα πλοήγησης ή τη συσκευή που χρησιμοποιείται και περιλαμβάνει υποβοηθητική τεχνολογία.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Αυτός ο ιστότοπος είναι βελτιστοποιημένος για την εφαρμογή του Λήψη του εγγράφου ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 και συμμορφώνεται ως έναν βαθμό με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού (WCAG) 2.1 επιπέδου συμμόρφωσης AA.

Έχετε τη δυνατότητα:

  • μεγέθυνσης έως και 300% στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα
  • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
  • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας υποβοηθητική τεχνολογία όπως ο αναγνώστης οθόνης ή ο ενισχυτής εικόνας

Παρά τις προσπάθειές μας για πλήρη προσβασιμότητα του ιστότοπου, ορισμένα περιεχόμενα, όπως τα βίντεο που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες σελίδες, ενδέχεται να μην είναι ακόμη βελτιστοποιημένα. Παρακολουθούμε διαρκώς την προσβασιμότητα του ιστοτόπου μας και επιφέρουμε διαρκείς βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.

Οι παρατηρήσεις σας

Τα σχόλια από την εμπειρία σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε περαιτέρω την προσβασιμότητα του ιστοτόπου μας.

Ενημερώστε μας εάν αντιμετωπίσατε προβλήματα, εάν χρειάζεστε πρόσβαση σε απροσπέλαστες πληροφορίες ή εάν βρήκατε κάποιο από τα θέματά μας ιδιαιτέρως χρήσιμο. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.