Dostępność strony internetowej Europarl

Dostępność stron internetowych oznacza zapewnienie osobom o najszerszym zakresie możliwości łatwego dostępu do informacji i funkcji dostępnych w internecie.

Jako organizacja sektora publicznego Parlament Europejski stara się zapewnić równy dostęp do informacji wszystkim użytkownikom – z niepełnosprawnościami oraz sprawnym – niezależnie od używanego przez nich urządzenia lub oprogramowania oraz środowiska, w którym pracują, tak aby mogli oni korzystać z dostarczanych przez nas informacji, usług i narzędzi.

Parlament dba o dostępność swoich stron internetowych i działamy aktywnie na rzecz poprawy komfortu korzystania z nich przez wszystkich użytkowników, zwiększając dostępność i użyteczność. Częścią tych prac jest dopilnowanie zgodności z aktualnymi normami dotyczącymi naszych produktów i treści, w tym normami wymienionymi w dyrektywie UE w sprawie dostępności stron internetowych (Dziennik Urzędowy UE), która weszła w życie w grudniu 2016 r.

W dyrektywie zobowiązano organizacje sektora publicznego do stosowania Pobierz dokument normy europejskiej EN 301 549 w odniesieniu do ich stron i narzędzi internetowych. Norma ta jest oparta na najnowszej wersji wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1, poziom zgodności AA.

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych zostały opracowane przez konsorcjum World Wide Web (W3C) w ramach inicjatywy dotyczącej dostępności internetu. Są one przeznaczone dla wszystkich dostawców treści internetowych, autorów, programistów i projektantów.

Dostępne treści powinny być zgodne z czterema zasadami dostępności stron internetowych:

  1. Postrzegalność – treść powinna być dostępna dla co najmniej jednego ze zmysłów użytkownika. Na przykład obrazy są opisywane alternatywnym tekstem dla użytkowników niedowidzących.
  2. Funkcjonalność – treść może być kontrolowana za pomocą różnych narzędzi. Na przykład umożliwia się obsługę za pomocą klawiatury osobom, które nie są w stanie używać myszy.
  3. Zrozumiałość – używanie jasnego i prostego języka oraz przewidywalnych i spójnych interfejsów. Pomaga to osobom z zaburzeniami poznawczymi lub z ograniczoną zdolnością czytania.
  4. Integralność – strona lub aplikacja powinna właściwie działać na różnych platformach, przeglądarkach i urządzeniach, w tym przy udziale technologii wspomagającej.

Status zgodności

Niniejsza strona internetowa jest optymalizowana pod kątem zastosowania Pobierz dokument normy europejskiej EN 301 549 i jest częściowo zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 poziomu AA.

Powinieneś być w stanie:

  • bez problemów powiększyć większość elementów strony internetowej do 300 %;
  • poruszać się po większości elementów strony internetowej, używając tylko klawiatury;
  • poruszać się po większości elementów strony internetowej za pomocą technologii wspomagających, takich jak czytnik ekranu lub lupa.

Pomimo naszych starań o dostępność strony internetowej niektóre treści, takie jak filmy wideo umieszczone na niektórych stronach, mogą jeszcze nie być zoptymalizowane. Stale monitorujemy dostępność naszej strony internetowej i wciąż wprowadzamy ulepszenia w funkcjach dotyczących dostępności.

Informacje zwrotne

Informacje zwrotne od użytkowników pomagają nam w dalszej poprawie dostępności strony internetowej.

Prosimy o informację, jeśli napotkają Państwo na jakiekolwiek problemy, jeśli potrzebują Państwo dostępu do niedostępnych informacji lub jeśli którąś z funkcji uznają Państwo za szczególnie użyteczną. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.