Prístupnosť webového sídla Europarl

Prístupnosť webových stránok znamená zabezpečiť, aby ľudia s čo najširším rozsahom spôsobilostí dokázali ľahko získať prístup k informáciám a funkciám na internete.

Európsky parlament sa ako organizácia verejného sektora snaží zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre všetkých používateľov so zdravotným postihnutím alebo bez neho, bez ohľadu na to, na akom zariadení alebo v akom prostredí pracujú, aby mohli využívať informácie, služby a nástroje, ktoré poskytujeme.

Parlament je odhodlaný sprístupniť svoje webové stránky a aktívne pracuje na zlepšení používateľskej skúsenosti pre každého tým, že zvyšuje prístupnosť a použiteľnosť. Súčasťou tejto práce je zabezpečenie splnenia súčasných noriem pre naše produkty a obsah vrátane tých, ktoré sú uvedené v smernici EÚ o prístupnosti webových sídiel (Úradný vestník EÚ), ktorá nadobudla účinnosť v decembri 2016.

V smernici sa od organizácií verejného sektora vyžaduje, aby uplatňovali Stiahnuť dokument európsku normu EN 301 549 na svoje webové sídla a online nástroje. Táto norma je založená na najnovšej verzii usmernení pre prístupnosť obsahu webových sídiel (WCAG) 2.1, úrovni zhody AA.

Usmernenia o prístupnosti obsahu webových sídiel vypracovalo konzorcium World Wide Web Consortium (W3C) ako súčasť iniciatívy zameranej na prístupnosť webu. Sú určené pre všetkých poskytovateľov internetového obsahu, autorov, vývojárov a dizajnérov.

Prístupný obsah by mal spĺňať štyri zásady prístupnosti webových stránok (zásady POUR):

  1. Vnímateľný – obsah by mal byť dostupný aspoň pre jeden zo zmyslov používateľa. Napríklad obrázky sú popísané alternatívnym textom pre zrakovo postihnutých používateľov.
  2. Ovládateľný – obsah môže byť ovládaný rôznymi nástrojmi. Napríklad je možné používať iba klávesnicu pre ľudí, ktorí nie sú schopní používať myš.
  3. Zrozumiteľný – používa jasný a jednoduchý jazyk a predvídateľné a konzistentné rozhrania. To pomáha ľuďom s kognitívnymi poruchami alebo poruchami čítania.
  4. Robustný – webové sídlo alebo aplikácia by mali dobre fungovať na rôznych platformách, prehliadačoch a zariadeniach vrátane podpornej technológie.

Stav splnenia noriem

Toto webové sídlo je optimalizované tak, že sa uplatňuje Stiahnuť dokument európska norma EN 301 549, a je čiastočne v súlade s usmerneniami o prístupnosti obsahu webových sídiel (WCAG) 2.1 úroveň AA.

Môžete tak:

  • priblížiť väčšinu webového sídla bez problémov až na 300 %
  • pohybovať sa na väčšine webového sídla len pomocou klávesnice
  • pohybovať sa na väčšine webového sídla pomocou asistenčných technológií, ako je čítačka obrazovky alebo lupa

Napriek nášmu úsiliu dosiahnuť prístupnosť webového sídla určitý obsah, ako napríklad videá použité na niektorých stránkach, ešte nemusia byť optimalizované. Neustále monitorujeme prístupnosť nášho webového sídla a naďalej budeme zlepšovať jeho prístupnosť.

Spätné informovanie

Spätná väzba od používateľov nám pomôže zlepšiť dostupnosť nášho webového sídla.

Dajte nám prosím vedieť, ak nájdete nejaké problémy, ak potrebujete prístup k informáciám, ktoré nie sú prístupné, alebo ak považujete niektorú z funkcií za obzvlášť užitočnú. Odpovieme vám čo najskôr.