Πολιτική ιδιωτικότητας 

Η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας ισχύει για όλους τους ιστότοπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δημοσιεύονται στον τομέα europarl.europa.eu και στους υποτομείς του.
Δεν ισχύει για ιστότοπους που δημοσιεύονται εκτός του europarl.europa.eu, δεδομένου ότι αυτοί έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει το ίδιο επίπεδο και τα ίδια είδη κανόνων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

    

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Μάθετε πώς διασφαλίζουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας και μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα σας και το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα.
Μεταβείτε στη σελίδα της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

    

Πολιτική για τα cookies

Μάθετε πώς χρησιμοποιούμε τα cookies στους ιστοτόπους μας και ποια cookies μπορεί να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας.

    

Κατάλογος cookies

Δείτε τον κατάλογο των cookies που μπορεί να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας.