Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 στο πλαίσιο του θεσμικού οργάνου.

Κάθε υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που χρησιμοποιεί πληροφορίες οι οποίες αντιστοιχούν σε άτομα καλύπτεται από αυτόν τον κανονισμό και οφείλει να εφαρμόζει τον κανονισμό και να κοινοποιεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κάθε πράξη κατά την οποία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας (συλλογή, μελέτη, διαβίβαση, οργάνωση κλπ.).

Οι πράξεις αυτές περιγράφονται σε ειδικές κοινοποιήσεις που είναι αποθηκευμένες στο «Μητρώο προστασίας δεδομένων», το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση και να συμβουλεύεται τις κοινοποιήσεις αυτές στη γλώσσα στην οποία εισήχθησαν οι πληροφορίες (αγγλικά ή γαλλικά). Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζει ο κανονισμός βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις κοινοποιήσεις.

Contact: