Подкрепа за защитниците на права

Стипендия „Сахаров“ за защитници на правата на човека

Европейският парламент дава възможност на следващото поколение защитници на правата на човека да служат като носители на демократичните промени в своите държави.

Стипендиантската програма „Сахаров" предлага на 14 защитници на правата на човека от държави извън ЕС възможността да преминат двуседмичен интензивен курс на обучение с една седмица в Брюксел и една седмица в Световния център за правата на човека във Венеция. Програмата се организира ежегодно от 2016 г. насам. Идеята за стипендията дойде от общността на наградата „Сахаров" и беше предложена по време на конференцията по случай 25-ата годишнина на наградата „Сахаров".

В рамките на стипендиантската програма „Сахаров" защитниците на правата на човека могат

• да подобрят познанията си за ЕС и за международната правна рамка, политиките и механизмите в областта на правата на човека и

• да развият способности да се застъпват за правата на човека и да постигнат положителна промяна за защитата им.

Наред с обучението стипендиантите на програмата „Сахаров"

• разширяват мрежата на стипендиантите на програмата „Сахаров" с цел да обменят най-добри практики, да разпространяват своите знания и да разширяват осведомеността за наградата „Сахаров" и за общността на наградата „Сахаров";

• поддържат връзки с Европейския парламент и делегациите на ЕС в своите държави.

Програмата в Брюксел е насочена към: достъп до финансиране, комуникационни умения, предизвикателства в областта на сигурността, пред които са изправени защитниците на правата на човека, и политики и инструменти на ЕС за подкрепа на защитниците на правата на човека. Той включва също така срещи с членове на ЕП, с длъжностни лица от институциите на ЕС и с НПО, установени в Брюксел. Стипендиантите разполагат с възможности да провеждат дейности за застъпничество и изграждане на мрежи.

Във Венеция стипендиантите се записват в Школата по правата на човека във Венеция, заедно с международни студенти по правата на човека. Лекциите поставят акцент върху развиването на познания относно международното право, инструментите и механизмите в областта на правата на човека и върху начина на използването им за извършване на промени на място. Сред лекторите са изтъкнати представители на академичните среди, представители на водещи правозащитни НПО, лауреати на наградата „Сахаров" и членове на Европейския парламент.

Кандидатите следва да имат доказан опит в провеждането на кампании за правата на човека - самостоятелно или в сътрудничество с НПО или други организации. Те трябва да владеят много добре английски език, за да могат да проследят и да участват в дискусионни групи и семинари в Брюксел и Венеция.

Подборът на стипендианти се основава на посочените по-горе критерии, както и на баланса между половете и представителството на различни географски области и на проблеми, свързани с правата на човека.

За контакти

Информационни кампании (ГД „Комуникация”)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium