Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
9 listopada 2009 r.
E-4623/2009
Odpowiedź udzielona przez Androullę Vassiliou w imieniu Komisji Europejskiej

Komisja pragnie przypomnieć Panu Posłowi, że wszystkie państwa członkowskie przyjęły środki zapewniające co najmniej poziom ochrony zaproponowany w zaleceniu Rady 1999/519/WE(1). Komitety naukowe UE przeprowadziły cztery niezależne oceny dowodów naukowych (ostatnia opublikowana w styczniu 2009 r.), w których, jak dotąd, nie udało się ustalić naukowych przesłanek uzasadniających zmianę dopuszczalnych wartości narażenia proponowanych obecnie we wspomnianym zaleceniu. W związku z tym Komisja uważa, że dopuszczalne wartości narażenia zaproponowane w zaleceniu Rady są zgodne z wysokim poziomem ochrony zdrowia. Komisja zdaje sobie jednak również sprawę z tego, że naukowe dowody przemawiające za tym stwierdzeniem muszą być poddawane ciągłej weryfikacji. Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia o przygotowanie strategii badań w celu jak najlepszego uzupełnienia wszelkich luk w ocenach naukowych. Strategię tę przedstawiono w opinii przyjętej w lipcu 2009 r. Opinia będzie jednym ze źródeł koncepcji branych pod uwagę podczas podejmowania przez Komisję decyzji w sprawie finansowania dodatkowych badań. Ponadto Komisja będzie nadal regularnie poddawać ocenie nowe dowody naukowe.

Traktat UE przewiduje ograniczoną kompetencję Komisji w dziedzinie zdrowia publicznego; jej rola w tym zakresie polega głównie na zachęcaniu państw członkowskich do współpracy. Jeśli chodzi o ochronę przed działaniem pól elektromagnetycznych, decyzje w zakresie lokalizacji i budowy stacji bazowych należy, zdaniem Komisji, pozostawić władzom krajowym lub lokalnym.

(1)1999/519/WE: zalecenie Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych (0 Hz – 300 GHz), Dz.U. L 199 z 30.7.1999.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2009Informacja prawna