Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
30 juli 2010
E-4328/2010
Svar från Cecilia Malmström på kommissionens vägnar

Datalagringsdirektivet antogs av parlamentet och rådet genom medbeslutandeförfarandet efter förslag från kommissionen på grundval av artikel 95 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Att den rättsliga grunden är korrekt bekräftades av EG-domstolen i mål C‑301/06 Irland mot rådet och parlamentet.

Kommissionen anser att direktivet är till alla delar bindande och därför förpliktigar medlemsstaterna att anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det. I fråga om lagringen av kommunikationsuppgifter rörande Internet trädde denna skyldighet i kraft den 15 september 2007, utom för de medlemsstater som använt sig av möjligheten att enligt artikel 15.3 skjuta upp detta datum till den 15 mars 2009.

I skäl 22 anger lagstiftaren – dvs. Europaparlamentet och rådet – att direktivet respekterar de grundläggande rättigheterna och preciserar att direktivet tillsammans med direktiv 2002/58/EG(1) syftar till att säkerställa full respekt för medborgarnas grundläggande rättigheter med avseende på privatlivet och kommunikationer samt skyddet av deras personuppgifter enligt artiklarna 7 och 8 i stadgan.

Direktivet kommer att vara i kraft fram till dess att lagstiftaren upphäver det eller EU-domstolen eventuellt förklarar det vara olagligt.

Vid utvärderingen av datalagringsdirektivet ska kommissionen i enlighet med dess artikel 14 också utvärdera hur direktivet påverkar de användare vars uppgifter lagras.

(1)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002).

EGT C 170 E, 10/06/2011
Senaste uppdatering: 5 augusti 2010Rättsligt meddelande