Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
8 lipca 2011 r.
Wspólna odpowiedź udzielona przez komisarza Janeza Potočnika w imieniu Komisji

Komisja uważa, że opisana celowo krótka żywotność produktów może mieć negatywny wpływ na interesy konsumentów, środowisko naturalne i uczciwą konkurencję.

Prawodawstwo europejskie przewiduje środki służące zwalczaniu takich praktyk.

Po pierwsze dyrektywa 99/44/WE(1) w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji oferuje konsumentom minimalny poziom praw w odniesieniu do sprzedawców wadliwych produktów, tj. produktów, których jakość i funkcjonowanie nie są normalne dla towarów tego rodzaju i nie są takie, jakich racjonalnie mogliby oczekiwać konsumenci. Prawa te obejmują prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub otrzymania, pod pewnymi warunkami, zwrotu ceny lub jej obniżenia w okresie dwóch lat od daty dostarczenia produktu. Państwa członkowskie mogą w swoim krajowym ustawodawstwie przyjąć bardziej rygorystyczne przepisy, tj. dłuższe okresy gwarancji.

Po drugie, jeżeli handlowiec nie informuje konsumenta, że produkt został zaprojektowany z zamiarem krótkiej żywotności, może to zostać uznane za nieuczciwą praktykę handlową w rozumieniu przepisów dyrektywy 2005/29/WE(2), a handlowiec może być ścigany i ukarany z tego powodu.

W obu tych przypadkach egzekwowanie przepisów leży w gestii państw członkowskich.

Po trzecie, w przypadku umowy między przedsiębiorstwami mającej na celu ograniczenie długości życia ich produktów, taka umowa może zostać uznana za naruszenie europejskich przepisów dotyczących niezakłóconej konkurencji (art. 101 Traktatu), jeśli ogranicza ona konkurencję, na przykład poprzez sztuczne ograniczanie technicznego rozwoju produktów i niespełnianie wymogów określonych w art. 101 ust. 3 Traktatu. Ponadto przedsiębiorstwo dominujące zaangażowane w podobne działania mogłoby zostać oskarżone o nadużywanie pozycji dominującej (art. 102 Traktatu), jeśli dane zachowanie nie jest obiektywnie uzasadnione.

Sztuczne skracanie cyklu życia produktów jest ewidentnie sprzeczne z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską w jej strategii „Europa 2020” przewidującej wzrost gospodarczy oparty na efektywnym wykorzystaniu zasobów. Ważnym elementem oszczędnego gospodarowania zasobami jest zrównoważone zarządzanie surowcami. Komisja Europejska przeprowadza obecnie ocenę planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej (SCP/SIP), a w szczególności różnych środków dotyczących efektywności środowiskowej produktów. Kwestia trwałości produktów, którą należy się zająć z perspektywy cyklu życia produktów, zostanie uwzględniona w przeglądzie SCP/SIP.

(1)Dz.U. L 171 z 7.7.1999.
(2)Dz.U. L 149 z 11.6.2005.

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2015Informacja prawna