Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
25 Ιουνίου 2012
E-004129/2012
Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και την παρακολούθηση των έργων. Η Επιτροπή δεν δύναται να υποκαταστήσει τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους.

2. Η αποστολή της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και συντονισμό, σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα, της τεχνικής συνδρομής που χρειάζεται η χώρα προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής. Το εν λόγω πρόγραμμα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εκχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης. Επομένως, η Ομάδα Δράσης θα ήταν σε θέση να συνδράμει τις ελληνικές αρχές κατά την προπαρασκευή της ανάθεσης και υλοποίησης συμφωνιών εκχώρησης που αφορούν μεταλλεία χρυσού. Έως τώρα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν προσεγγίσει την Ομάδα Δράσης σε αυτό το πλαίσιο.

3. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων που προορίζονται για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, εκτός εάν πρόκειται για τα καλούμενα «μεγάλα έργα» όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1) (άρθρα 39-41). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το έργο αποτέλεσε αντικείμενο Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ(2). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΠΕ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις· όλες οι αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το ενδιαφερόμενο κοινό είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να εκφέρουν τη γνώμη τους. Η διαδικασία ΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (201745/26.7.11), που έλαβε υπόψη τα διατυπωθέντα σχόλια και αναφέρεται επίσης στη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων.

4. Περισσότερες πληροφορίες για την επίπτωση της εξόρυξης χρυσού στην ΕΕ μπορούν να αναζητηθούν σε πρόσφατη μελέτη(3).

(1)ΕΕ L 49 της 31.7.2007.
(2)ΕΕ L 26 της 28.1.2012.
(3)http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/pdf/IH_2010-001.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου