Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
17 Οκτωβρίου 2012
E-007655/2012
Απάντηση του κ. Cioloş εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 στοιχείο β) σημείο vi) και του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005(1) χορηγείται στήριξη για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού για δάση που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές και για την ανάληψη των ενδεδειγμένων προληπτικών δράσεων.

Στο ελληνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2007-2013 το εν λόγω θέμα αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση του δυναμικού των δασών και εισαγωγή δράσεων πρόληψης», η οποία καλύπτει την αναδάσωση καθώς και τα αντιπλημμυρικά και αντιαποσαθρωτικά έργα για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Ειδικά ζητήματα σχετικά με την αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής που εδράζεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 776/2012 της Επιτροπής(2) που εκδόθηκε στις 27 Αυγούστου 2012, επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη, μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας, να προκαταβάλουν πληρωμές από τις 16 Οκτωβρίου 2012 έως και για το 50 % των καθεστώτων άμεσης στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009(3). Όσον αφορά τις ενισχύσεις για το βόειο κρέας που προβλέπονται στον ίδιο κανονισμό, επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να αυξήσουν την πληρωμή των προκαταβολών έως και για το 80 %.

(1)ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1-40.
(2)ΕΕ L 231 της 28.8.2012, σ. 8.
(3)ΕΕ L 30 της 19.01.2009, σ. 67-68.

ΕΕ C 229 E, 08/08/2013
Τελευταία ενημέρωση: 18 Οκτωβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου