Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
16. joulukuuta 2003
P-3519/2003
Loyola de Palacion komission puolesta antama vastaus

Ehdotuksesta rakentaa radioaktiivisten jätteiden varasto Scanzano Jonicon kuntaan Italiassa voidaan todeta, että Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä säädetään toimenpiteistä, jotka on toteutettava ennen kuin rakennuslupaa voidaan myöntää.

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetussa direktiivissä 85/337/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna 3. maaliskuuta 1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/11/EY(2), vaaditaan arvioinnin tekemistä muun muassa niistä ympäristövaikutuksista, joita millä tahansa radioaktiivisten jätteiden tai säteilytetyn ydinpolttoaineen lopulliseen tai pitkän aikavälin varastointiin tarkoitetuilla tiloilla saattaa olla.

Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/42/EY(3) vaaditaan tehtäväksi arviointi muun muassa kaikista radioaktiivisten jätteiden hävittämistä koskevasta hallituksen suunnitelmasta tai ohjelmasta. Jäsenvaltioilla on kuitenkin 21. heinäkuuta 2004 saakka aikaa saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kummankin arvion osalta vaaditaan, että niitä koskevat tiedot ovat kansalaisten saatavilla "kohtuullisessa ajassa, jotta niillä, joita hanke koskee, on mahdollisuus ilmaista kantansa" ennen luvan myöntämistä. Asianosaisten kanssa käytyjen neuvottelujen tulokset on otettava huomioon lupamenettelyssä. Tiedot vaikutuksista "ihmisiin, eläimiin ja kasveihin", "maaperään, veteen, ilmaan, ilmastoon ja maisemaan" sekä "kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen ja kulttuuriperintöön" on liitettävä arvioon, samoin kuin tiedot näiden tekijöiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Myös eri vaihtoehdot ja vaikutuksia lieventävät toimenpiteet on otettava huomioon. Radiologiset vaikutukset kuuluvat myös arvioitavien vaikutusten joukkoon.

Jos kehityslupa myönnetään, sovelletaan Euratomin perustamissopimuksen ja johdetun oikeuden mukaisia erityistoimia. Kaikkiin radioaktiivisia aineita koskeviin käytäntöihin sovelletaan perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13. toukokuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/29/Euratom(4). Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla ei ole myöskään mitään ilmoitusvaatimuksia, jotka koskisivat tätä radioaktiivisten jätteiden hävittämistapausta.

(1)EYVL L 175, 5.7.1985.
(2)EYVL L 73, 14.3.1997.
(3)EYVL L 197, 21.7.2001.
(4)EYVL L 159, 29.6.1996.

EYVL C 782 E, 27/03/2004 (s. 232)
Päivitetty viimeksi: 24. tammikuuta 2005Oikeudellinen huomautus