Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
28 marca 2014 r.
P-002504/2014
Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andora w imieniu Komisji

Komisja nie otrzymała żadnych skarg dotyczących sytuacji opisanej przez szanownego Pana Posła i domniemanego naruszenia dyrektywy 2001/23/WE(1), której celem jest ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw. Komisja przypomina, że pracodawcy w Polsce muszą przestrzegać przepisów transponujących tę dyrektywę. Obowiązkiem władz krajowych, w tym sądów, jest zapewnienie, aby przepisy prawne były prawidłowo i skutecznie stosowane przez danego pracodawcę, uwzględniając szczególne okoliczności danego przypadku.

Unia Europejska jest zobowiązana do poszanowania wolności i pluralizmu mediów, które to prawa zapisane są w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, i które Komisja, wspólnie z innymi instytucjami UE, promuje w ramach swoich kompetencji(2). Jednakże zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie wówczas, gdy stosują one prawo UE.

Komisja wspiera rolę radiofonii i telewizji publicznej jako integralnej części demokracji europejskiej. Protokół nr 29 w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich załączony do TUE i TFUE stwierdza jasno, że zarządzanie i wybory strategiczne w sprawie radiofonii i telewizji publicznej należą do państw członkowskich. Komisja przykłada szczególną wagę do roli dwoistego systemu nadawców publicznych i komercyjnych w zachowaniu pluralizmu mediów i promowaniu wartości europejskich. Komisja nie może jednak nakazać państwom członkowskim, w jaki sposób powinny zorganizować usługi swojego nadawcy publicznego.

(1)Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 z 22.3.2001.
(2)Zob. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/media-freedom-and-pluralism

Dz.U. C 324 z 18/09/2014
Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2014Informacja prawna