Правилник за дейността на Европейския парламентВерсия, която ще влезе в сила на 2 юли 2019 г.PDF
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB EPUB   PDF PDF
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 130a : Кратки запитвания с искане за писмен отговор

1.   В случай на кратки запитвания, представляващи въпроси с искане за писмен отговор, на Съвета,  на  Комисията  или  на  заместник-председателя  на  Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност могат да бъдат задавани въпроси от комисия, политическа група или най-малко пет процента от всички членове на ЕП с искане за предоставяне на информация на Парламента по конкретно посочени теми.

Такива въпроси могат да бъдат предавани на председателя, който, при условие че въпросите са в съответствие с настоящия Правилник за дейността като цяло и изпълняват критериите, посочени в приложение към настоящия Правилник за дейността(1), изисква от адресата да даде отговор в срок от две седмици; председателят може да удължи срока, след като се консултира с вносителите.

2.   Въпросите и отговорите се публикуват на уеб сайта на Парламента.

(1)Вж. приложение II.
Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация