Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0013/2006

Ingediende teksten :

O-0013/2006 (B6-0012/2006)

Debatten :

PV 13/03/2006 - 22
CRE 13/03/2006 - 22

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
9 februari 2006
O-0013/06
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van István Szent-Iványi, Graham Watson en Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie aan de Commissie

 Betreft: Vrij verkeer van werknemers en overgangsperioden
 Antwoord 

Vrij verkeer van personen is een van de meest fundamentele vrijheden die door de Gemeenschapswetgeving worden gewaarborgd. Deel hiervan is dat staatsburgers van de EU het recht hebben naar een andere lidstaat te verhuizen om te werken.

In het Toetredingsverdrag is een overgangsperiode vastgesteld in het kader waarvan de Gemeenschapswetgeving inzake vrij verkeer van werknemers in de uitgebreide EU voor ten hoogste zeven jaar kan worden opgeschort.

Overeenkomstig richtlijn 2003/109/EG(1) van de Raad zijn de lidstaten gehouden burgers van derde landen die langdurig op hun grondgebied verblijven in verband met toegang tot werk in loondienst en als zelfstandige met ingang van 23 januari 2006 op dezelfde wijze te behandelen als hun eigen staatsburgers. Vanaf die datum bestaat er dus een tegenspraak met het Toetredingsverdrag, waarin wordt bepaald dat de lidstaten gedurende de periode dat nationale maatregelen of maatregelen die voortvloeien uit bilaterale overeenkomsten worden toegepast, wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt aan burgers van de lidstaten voorrang moeten geven boven burgers van derde landen.

Overweegt de Commissie voorstellen in te dienen om de situatie recht te trekken met betrekking tot ongelijke behandeling van burgers van derde landen en van de lidstaten die op 1 mei 2004 zijn toegetreden?

(1)  PB L 16 van 23.1.2004, blz. 44.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 14 februari 2006Juridische mededeling