Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Pressemeddelelse
 

Europol: Ny aftale styrker politisamarbejde og terrorbekæmpelse i EU

Politisamarbejde - 30-11-2015 - 20:53
Udvalg : Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Del/Gem
Ny aftale styrker Europols muligheder for at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet  ©AP Images/ European Union-EP

Europol: Assisting Member States in fighting international crime ©AP Images/ European Union-EP

En ny aftale om Europol styrker EU-agenturets muligheder for at bekæmpe terrorisme, cyberkriminalitet og andre former for kriminalitet samt handle hurtigere. De nye regler, som et stort flertal i Europa-Parlamentets Udvalg for Borgerrettigheder, Retlige og Indre Anliggender bakkede op om mandag aften, vil også betyde stærkere databeskyttelse og demokratisk kontrol.

Et bredt flertal af MEP'erne i Udvalget for Borgerrettigheder, Retlige og Indre Anliggender bakkede mandag aften op om den politiske aftale om Europol, der blev indgået mellem Parlamentets og Rådets forhandlere torsdag den 26. november. Udvalget støttede aftalen med 43 stemmer for og 5 imod, mens 4 stemte blankt.


Med aftalen får Europol et stærkere mandat, der skal sikre, at agenturet kan imødegå terrortrusler såvel som stigningen i den grænseoverskridende kriminalitet.


"De nye regler for Europol er det bedste modsvar på terrortruslen. Alene i sidste måned mistede 446 mennesker livet. Som lovgivere har vi et ansvar for at leve op til udfordringerne og handle. Det skylder vi vores borgere og terrorofrene", sagde Parlamentets hovedforhandler for Europol, den spanske konservative MEP, Augustin Díaz de Mera.


Hurtige og effektive svar på nye trusler
Den nye EU-forordning vil gøre det lettere for Europol at oprette specialiserede enheder, der kan reagere øjeblikkeligt på nye terrortrusler samt andre former for alvorlig og organiseret kriminalitet. Forordningen indeholder også klare regler for eksisterende enheder eller centre som f.eks. Internet Referral Unit, der har til opgave hurtigt at få fjernet hjemmesider, der roser terrorhandlinger eller som tilskynder til terrorisme, og det europæiske Counter Terrorism Centre, som officielt begynder sit arbejde den 1. januar 2016.


Europol vil få mulighed for at udveksle oplysninger direkte med private enheder såsom firmaer eller NGO'er, hvilket vil gøre det muligt for agenturet at handle hurtigere. For eksempel vil Europol kunne tage direkte kontakt til udbydere af sociale medier som Facebook for at få en side oprettet af ISIS slettet og samtidigt få oplysninger om andre sider oprettet af samme bruger for dermed at forhindre spredning af propaganda fra terrororganisationer.


Mere informationsudveksling mellem medlemslandene
Aftaleteksten understreger, at medlemslandene bør sikre, at Europol har alle nødvendige informationer til sin rådighed, så der ikke opstår kommunikationssvigt i kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet.

For at tilskynde medlemslandene til i højere grad at udveksle oplysninger bør Europol desuden årligt rapporte til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de nationale parlamentet om hvilke informationer, de har modtaget fra medlemslandene.


Databeskyttelse og demokratisk kontrol
Under forhandlingerne fik MEP'erne sikret, at Europols nye beføjelser vil gå hånd i hånd med øget databeskyttelse og parlamentarisk kontrol. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (European Data Protection Supervisor, EDPS) vil være ansvarlig for at overvåge Europols arbejde, og der vil blive indført en klar klageprocedure i henhold til EU-retten.


For at sikre demokratisk kontrol vil Europols arbejde blive overset af en fælles parlamentarisk kontrolgruppe med medlemmer fra både de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet.


Parlamentets forhandlere sikrede også, at alle aftaler om informationsudveksling mellem Europol og tredjelande skal evalueres senest 5 år efter forordningens ikrafttrædelse for at sikre, at aftalerne lever op til databeskyttelsesreglerne og europæiske standarder for politisamarbejde.


Næste skridt
Udkastet til forordningen mangler stadig at blive formelt godkendt af Ministerrådet, hvilket forventes at ske på mødet i Rådet for Retlige og Indre Anliggender fredag den 4. december. Derefter skal Europa-Parlamentets plenarforsamling endeligt godkende de nye regler. Plenarafstemningen forventes pt. at finde sted i Strasbourg i april 2016.


Forordningen træder i kraft den 20. dag efter offentliggørelse i EU-Tidende. Dens bestemmelser vil være gældende fra den 1. april 2017 (det er også fra den 1. april 2017, at samarbejdet overgår fra at være mellemstatsligt til et overstatsligt samarbejde. Dvs. at det er fra denne dato, at det danske retsforbehold, i sin nuværende form, vil træde i kraft).


Baggrund
Den europæiske politienhed (Europol) blev etableret i 1995 og er beliggende i Haag. Det har til opgave at yde støtte til nationale, retshåndhævende myndigheder og fremme samarbejdet om forebyggelse og bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme. Europols vigtigste opgave er at indsamle, opbevare, analysere og udveksle oplysninger, herunder også efterretninger om kriminalitet.


De nye regler tilpasser reglerne for Europol til Lisabontraktaten, hvilket betyder, at Europa-Parlamentet og Rådet fremover i fællesskab skal beslutte reglerne for samarbejdet, Europols struktur, procedurer og opgaver.

 
Ref.: 20151130IPR05456