Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 3 september 2002 - Straatsburg Uitgave PB

Verkoopbevordering in de interne markt
MPphoto
 
 

  Montfort (NI ).(FR) Mijnheer de Voorzitter, iedere vorm van vrijheid berust op een evenwicht. Economische vrijheid is gestoeld op het evenwicht tussen het belang van de consument en dat van de ondernemers en distributeurs. Wordt dit evenwicht verstoord ten gunste van een van die actoren, dan betekent dat zonder meer het einde van die vrijheid. Dat is precies waar de Commissie op uit is geweest, ook hier weer onder het valse voorwendsel van gedwongen harmonisatie.

Met haar pogingen de door de nationale overheden vastgestelde beperkingen inzake de verkoopbevordering op te heffen, schrapt de Commissie de fundamentele waarborgen die in de nationale wetgevingen opgenomen zijn om de belangen van zowel de consumenten als de kleine producenten en winkeliers te beschermen. Wordt wederverkoop met verlies toegestaan of worden aanbiedingen niet aan regels en periodes gebonden, dan zal dat leiden tot gevaarlijke en onverantwoorde handelspraktijken die op den duur schadelijk zullen zijn voor onze economieën. Evenmin mag de overgang naar de euro als alibi gebruikt worden om ongerechtvaardigde prijsverhogingen door te voeren.

Ik ben dan ook blij met de amendementen die zijn goedgekeurd in de verschillende parlementaire commissies die zich met deze tekst hebben beziggehouden, waarin wordt aangedrongen op behoud van de nationale regels op dit gebied. Een harmonisatie in neerwaartse richting zoals de Commissie die lijkt voor te staan is niet logisch en komt de economische actoren en met name de meest kwetsbare marktspelers bepaald niet ten goede. Buurtwinkels en kleine bedrijven zijn de motor van onze economie - daar moet mijns inziens nadrukkelijk op gewezen worden. Zonder die winkels, zonder die bedrijven is het gedaan met de diversiteit van het aanbod en de garantie van kwaliteit. Bovendien zorgen ze voor een sociaal en economisch evenwicht in onze samenleving. We moeten voorkomen dat we dat evenwicht verstoren; daar zouden wij geen van allen mee gebaat zijn, noch als consumenten, noch als politiek verantwoordelijken.

 
Laatst bijgewerkt op: 26 juli 2004Juridische mededeling