Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 1 juli 2003 - Straatsburg Uitgave PB

Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE ). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, het is moeilijk enig ander verslag voor te stellen dat de Europese omstandigheden zo sterk beïnvloedt en waarvan de besluitvormers zo weinig weten.

Europa begeeft zich nu op vreemd terrein. Er is zelfs nauwelijks theoretisch onderzoek naar de gevolgen van emissiehandel gedaan. Toen wij een paar jaar geleden het voorstel van de Commissie onder ogen kregen, werd duidelijk welke enorme gebreken het voorstel bevatte op basis waarvan wij de een Europese strategie voor economie, mededinging en milieu zouden gaan uitstippelen. Er was geen raming gemaakt van de gevolgen van de uitbreiding, geen richtsnoeren waren opgesteld voor de boekhoudkundige status van emissierechten in ondernemingen, er was geen informatie over de BTW, niet eens een strategie voor ernstige marktverstoringen en speculatieve aanvallen, geen nauwkeurige gegevens over de emissies in de lidstaten, laat staan de emissies van ondernemingen, geen voorstel over de rechten op beroep. Het is jammer dat wij zo'n gebrekkig voorstel over zo'n belangrijke zaak kregen. Er is veel aan het voorstel gesleuteld, maar of wij zijn geslaagd valt nog te bezien.

In de triloog werd het probleem van de zogeheten trendline cap opgelost met de door de Commissie voorgestelde formulering die het een lidstaat toestaat de doelstellingen van Kyoto op eigen wijze te naderen. Dankzij die speelruimte worden de lidstaten ook aangemoedigd te komen tot een, wat het Protocol van Kyoto betreft, verantwoorder vervoersbeleid. Dat is immers ons eigenlijke probleem.

Ook de oplossing van de triloog voor projectmechanismen is toe te juichen. Het is onverstandig strengere criteria te stellen dan die in Marrakesh zijn afgesproken. Het is daarentegen nodig Europese regelgeving op te stellen over de manier waarop uit projectmechanismen verkregen emissiekredieten in verhandelbare emissierechten kunnen worden omgezet, zonder afbreuk te doen aan het primaat van de strijd tegen klimaatverandering. Het zal ook interessant zijn te zien hoe de uit projectmechanismen verkregen emissiekredieten de ontwikkelingssamenwerking beïnvloeden. Ik denk dat de belangstelling van de lidstaten voor ontwikkelingssamenwerking sterk zal toenemen, omdat zij in de projecten mogelijkheden zien emissiekredieten te verdienen.

Een specifiek probleem in verband met emissiehandel vormden warmtekrachtkoppeling en procesemissies. Als er geen rekening wordt gehouden met de causale keten die warmtekrachtkoppeling naar haar aard met zich meebrengt, zal er ook niets terechtkomen van emissiereducties. Nu constateert en erkent de triloog de specifieke aard van warmtekrachtkoppeling. De lidstaten kunnen rekening houden met het potentieel van de reductie van procesemissies, wat in de praktijk inhoudt dat de beste Europese staalfabrieken volledige emissierechten kunnen krijgen en niet hoeven te lijden onder extra kosten door concurrentie op de mondiale staalmarkt. Dan neemt het risico van koolstofemissies af en neemt de concrete mogelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan toe.

 
Laatst bijgewerkt op: 13 augustus 2004Juridische mededeling