Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
сряда, 17 декември 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 3.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (разискване)
 4.Фибромиалгия (писмена декларация): вж. протокола
 5.Време за гласуване
  5.1.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (A6-0369/2008, Claude Turmes) (гласуване)
  5.2.Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове (A6-0406/2008, Avril Doyle) (гласуване)
  5.3.Намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (A6-0411/2008, Satu Hassi) (гласуване)
  5.4.Съхранение на въглероден двуокис в геоложки обекти (A6-0414/2008, Chris Davies) (гласуване)
  5.5.Наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (гласуване)
  5.6.Определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (гласуване)
  5.7.Организация на работното време (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (гласуване)
  5.8.Трансграничен контрол върху безопасността по пътищата (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (гласуване)
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Връчване на наградата „Сахаров“ - Двадесета годишнина (Тържествено заседание)
 8.Обяснение на вот
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протоколи
 12.Трансфер на бюджетни средства
 13.Годишен доклад на Европейския съюз за правата на човека - Френска инициатива в ООН за декриминализация на хомосексуалността (разискване)
 14.Състоянието на основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г. - Европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие (разискване)
 15.Подход на Съвета към преразглеждането на Регламента за Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (разискване)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение - Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) (разискване)
 18.Оценка и бъдещо развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите EUROSUR
 19.Въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия - Аспекти на фалшифицирането, които засягат защитата на потребителите (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (943 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1335 kb)
Последно осъвременяване: 13 януари 2009 г.Правна информация