Artikel
 

Hvordan stemmer MEP'erne?

Parlamentets forretningsorden - 17-08-2009 - 15:07
Del/Gem
Håndsoprækning i Parlamentet : MEP'erne stemmer

Håndsoprækning i Parlamentet : MEP'erne stemmer

Hundrede hænder ryger op, derefter ned igen. Fingre trykker på knapper og slipper igen. Nogle tommelfingre vender op, andre ned. Du kan her læse om, hvordan det hele hænger sammen.

Hvis man skal tro på statistikkerne, har MEP'erne i den seneste valgperiode (2004 - 2009) stemt mere end 25.467 gange. Afstemninger i Europa-Parlamentet sker som regel ved håndsoprækning. Mødeformanden kaster så blikket ud over forsamlingen og skønner hvor flertallet ligger. Når der bare kræves et simpelt flertal (et flertal af de tilstedeværende medlemmer), er det  sædvanligvis hurtigt og nemt. Men nogen gange, når afstemningen er tæt, sker det, at MEP'er rækker hænderne i vejret og råber "check, check!" og således rejser tvivl om vurderingen. Formanden kan da beslutte af gentage afstemningen ved hjælp af det elektroniske system. Så skal MEP'erne i stedet trykke på en knap (for, imod eller undlade at stemme) i en lille boks på deres bord. Hvert MEP skal identificere sig overfor boksen med et elektronisk ID-kort. Hvis det elektroniske system ikke virker, kan afstemningen foretages ved, at de MEP´er, som stemmer for, rejser sig.  
 
Hvem stemte for og hvem imod?
 
Efter en elektronisk afstemning, bliver det præcise afstemningsresultat vist på en skærm i lokalet. Systemet er praktisk, når der rejses tvivl om en afstemning eller ved afstemninger, hvor der skal være absolut flertal (halvdelen plus én af det totale medlemstal). Når der kræves kvalificeret flertal (kriteriet kan på forhånd være fastsat til f.eks. to tredjedele af stemmerne), kan der ikke dispenseres fra den elektroniske afstemning. Den slags flertal afhænger af beslutningens art og emnet, der er til afstemning. Selv ved elektronisk afstemning bevares anonymiteten, og det er ikke muligt at få at vide, hvordan hver enkelt har stemt. Hver MEP's stemme registreres kun i minutterne omkring en afstemning. Tidligere skete afstemningerne ved navneopråb, hvor formanden tiltalte hver enkelt medlem ved navn for at bede om en stemme. Formanden sagde f.eks. "Mr. Smith" og så rejste Smith sig for at afgive sit ja eller nej. Det forgik i alfabetisk rækkefølge, begyndende med navnet på et medlem, der udvalgtes ved lodtrækning. Man kan forestille sig, hvor lang tid dette ville tage med 736 MEP'er. Den elektroniske afstemningsmetode har medført, at vi undgår endeløse møder.
 
MEP'erne kan også stemme hemmeligt ved at lægge deres stemmeseddel i en stemmeurne. Denne type afstemning er i princippet reserveret til nomineringer. 
Men alle afstemninger kan afholdes som hemmelige, hvis en femtedel af MEP'erne ønsker det. Optælling af stemmer foretages af to til seks stemmeoptællere, der vælges ved lodtrækning blandt medlemmerne.
 
Hvordan finder MEP'erne ud af det hele?
 
Omkring 52.557 dokumenter, der dækker alle EU´s lovgivningsområder, har været forelagt MEP'erne siden juli 2004. Det er ikke muligt at have specialviden om alt, derfor har de politiske grupper i Parlamentet koordinatorer til de forskellige områder; indre marked, industri, landbrug osv. (MEP’erne er grupperet efter politisk tilhørsforhold og ikke efter hvilket land, de kommer fra). Grupperne udnævner også "ordførere", der sammenskriver rapporter om alle de vigtige sager. Koordinatorerne og rapportørerne benytter deres indsigt til at forberede en stemmeliste til gruppemedlemmerne, hvorpå de viser, hvorledes man stemmer i linie med partipolitikken. Under plenarmødet kan man se dem vende tommelfingrene op eller ned til de forskellige dele af den lovgivning, der stemmes om. Men til syvende og sidst er det op til hvert medlem, om man ønsker at følge gruppens anbefaling.
 
Ref.: 20060628STO09319