Άρθρο
 

Ο “εισηγητής” – το άτομο που παρουσιάζει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο

Θεσμικά όργανα - 25-07-2006 - 10:45
Μοιράστε το
Κοινωνικά δίκτυα
Αγαπημένα
 
Richard Corbett και Íñigo Méndez De Vigo

Οι εισηγητές για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Κατά τη διάρκεια των μηνιαίων συνόδων ολομέλειας ορισμένοι ευρωβουλευτές παρουσιάζουν εκθέσεις, που έχουν υιοθετηθεί από μια από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Οι εκθέσεις περιέχουν προτάσεις για ψηφίσματα ή νομοθετικές τροπολογίες επί των οποίων ψηφίζει το σύνολο των ευρωβουλευτών. Οι εκθέσεις είναι γνωστές με τα προσωπικά ονόματα των ευρωβουλευτών που τις καταρτίζουν και τις παρουσιάζουν, π.χ. η “έκθεση Spinelli”.

Ο ρόλος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός στο Κοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτές που συντάσσουν αυτές τις εκθέσεις φέρουν  τον γαλλικό τίτλο “rapporteur” (εισηγητής).
 
Οι εισηγητές εκλέγονται από τους συναδέλφους τους ευρωβουλευτές, όταν σε μια από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου ανατίθεται η σύνταξη μιας έκθεσης σχετικά με μια νομοθετική πρόταση, δηλαδή ένα άλλο έγγραφο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή ένα συγκεκριμένο θέμα. Το βασικό μέλημα του εισηγητή είναι να εξετάσει το θέμα, να διαβουλευτεί με ειδικούς του συγκεκριμένου τομέα, καθώς και με όσους ενδεχoμένως θίγονται, να συζητήσει με άλλα μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής και να προτείνει την πολιτική “γραμμή” που πρέπει να ακολουθηθεί. Το σύνολο των προαναφερθέντων εντάσσεται στην συνέχεια στην έκθεση που υποβάλλεται στην κοινοβουλευτική επιτροπή.
 
Βήμα προς βήμα – από την επιτροπή έως την ολομέλεια
 
Ο εισηγητής λαμβάνει πρακτική βοήθεια από το προσωπικό της επιτροπής, ενώ για ιδιαιτέρως τεχνικά ζητήματα μπορεί επίσης να λάβει υποστήριξη από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που προέρχονται από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
 
Αρχικά, προετοιμάζεται ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο τίθεται προς συζήτηση στην επιτροπή. Για τα πιο σημαντικά ζητήματα διοργανώνονται δημόσιες ακροάσεις με συμμετοχή ειδικών για την ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη μίας ή περισσότερων επιτροπών του ΕΚ.
 
Βάσει των αποτελεσμάτων των συζητήσεων, καταρτίζεται μια έκθεση-προσχέδιο, η οποία συζητάται και τροποποιείται, μέχρι να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια σύνοδο ολομέλειας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μια έκθεση μπορεί να μεταμορφωθεί πλήρως και ο εισηγητής μπορεί, για το λόγο αυτό, να αποφασίσει να παραιτηθεί από τη θέση του και να αντικατασταθεί από άλλο μέλος της επιτροπής. Η έκθεση που υιοθετείται από την επιτροπή απαρτίζεται από μια επεξηγηματική δήλωση, μια πρόταση ψηφίσματος και τροπολογίες. Στην σύνοδο ολομέλειας συζητούνται και ψηφίζονται μόνο τα ψηφίσματα και οι ττοπολογίες.
 
Πώς επιλέγονται οι εισηγητές;
 
Η εκλογή ενός εισηγητή γίνεται συνήθως βάσει ενός περίπλοκου συστήματος πόντων. Οι επτά πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου που λαμβάνουν έναν αριθμό πόντων, ανάλογα με το μέγεθός τους, μειοδοτούν για μια έκθεση, όπως σε μια δημοπρασία. Είναι ευκολότερο και, συνήθως κοστίζει λιγότερους πόντους, να προτείνεται ένας αναγνωρισμένος ειδικός στον τομέα της προτεινόμενης νομοθεσίας. Επίσης, είναι δυνατό να διακανονίζεται μια συμφωνία με τις άλλες πολιτικές ομάδες για μελλοντικές εκθέσεις και, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνει αποδεκτό να διορίζονται δύο συνεισηγητές για μία έκθεση. Όσον αφορά εκθέσεις που υποβάλλονται τακτικά, όπως ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, υφίσταται ένα εκ περιτροπής σύστημα.
 
Αναφ.: 20060725STO09938