Pressiteade
 

Elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piiramine

Keskkond - 10-07-2007 - 13:56
Täiskogu istungid
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 

Täiskogu võttis teisel lugemisel vastu raporti mitte-elektrooniliste elavhõbedat sisaldavate elanikkonnale müügiks ettenähtud mõõteseadmete turustamise keelamise kohta. Parlament kiitis nõukogu ühise seisukoha muudatusteta heaks ning loobus sellega oma varasemast nõudest teha erand baromeetritele. Nõukogu ettepanek näeb baromeetrite tootjatele ette kaheaastase üleminekuperioodi.

Parlament toetab María SORNOSA MARTÍNEZi (PSE, ES) raportis Euroopa Komisjoni ettepanekut piirata elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamist, sest elavhõbe on terviseohtlik. Kui elektroonilised elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed olid juba varem keelatud, siis mitte-elektroonilised keelustatakse käesoleva direktiiviga.
 
Erand tervishoiusektorile ning antiiksetele mõõteseadmetele
 
Ettepanekuga keelustatakse elavhõbedat sisaldavate meditsiiniliste termomeetrite turustamine ning teiste elavhõbedat sisaldavate elanikkonnale müügiks mõeldud mõõteseadmete, nt manomeetrite, sfügmomanomeetrite, mittemeditsiiniliste termomeetrite ja baromeetrite turustamine. Keeld puudutab siiski vaid uusi turule toodavaid seadmeid, juba kasutuses olevaid mõõteseadmeid võib ka edaspidi parandada ning osta ja müüa. Baromeetrite tootjatele antakse kaks aastat aega direktiivi nõudmistega kohanemiseks. Lisaks tehakse erand tervishoiusektorile.
 
Ka loetakse üle 50 aasta vanused mõõteseadmed antiigiks ning neid võib ka edaspidi ühendusse importida.
 
Nõukogu nõustus lisaks parlamendi nõudmisega esimesest lugemisest, et kahe aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist peab komisjon andma ülevaate tervishoius kasutamiseks ning kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete usaldusväärsetest ja ohutumatest ning tehniliselt ja majanduslikult otstarbekatest alternatiividest ning vajadusel tegema ettepaneku piirangute laiendamiseks.
 
Elavhõbeda ohtlikkus
 
Elavhõbe ja selle ühendid on inimestele, ökosüsteemidele ja elusloodusele väga mürgised. Elavhõbedareostust, mida esialgu peeti teravaks paikseks probleemiks, käsitletakse nüüd ülemaailmse, hajusa ja kroonilise probleemina. Elavhõbe on püsiv ja võib keskkonnas muutuda kõige toksilisemaks elavhõbedaühendiks – metüülelavhõbedaks. Metüülelavhõbedaga puututakse kokku peamiselt toidu kaudu. Metüülelavhõbe ladestub ja kontsentreerub iseäranis hästi veekeskkonna toiduahelas, mis muudab eriti ohustatuks rohkesti kala ja mereande tarbiva elanikkonna (peamiselt Vahemere rannikul). Ka otsene kokkupuude elavhõbedaga, kui hingata sisse selle auru või kui see imendub läbi naha, on tervisele ohtlik. Kuigi elavhõbedat kasutatakse üha vähem, on kogused ikkagi märkimisväärsed: hinnangute järgi kasutatakse ELis mõõteriistades ja juhtseadmetes 33 tonni elavhõbedat aastas ning igal aastal satub üksnes termomeetrite kaudu olelustsüklisse umbes 25–30 tonni elavhõbedat.
 
Direktiiv tuleb üle võtta hiljemalt aasta pärast selle jõustumist ning direktiivi tuleb hakata rakendama hiljemalt 18 kuud pärast jõustumist (baromeetrite tootjad 2 aastat pärast jõustumist).
 
María SORNOSA MARTÍNEZ (PSE, ES)
Dokument: A6-0218/2007
Menetlus: Kaasotsustamismenetlus (***II)
Arutelu: 09.07.2007
Hääletus: 10.07.2007
 
Viide: 20070706IPR08897