Pressmeddelande
 

Förbud mot kvicksilver i nya mätinstrument

Miljö - 10-07-2007 - 13:56
Plenarsammanträde
Dela

Parlamentet har idag godkänt att ett förbud införs mot saluföring av icke-elektroniska kvicksilvertermometrar och andra mätinstrument. Parlamentet godkände rådets gemensamma ståndpunkt utan ändringar och upprepade därmed inte Europaparlamentets krav på undantag för barometrar. Istället accepterades rådets linje om ett tillfälligt tvåårigt undantag.

 
Trots att kvicksilver är mycket giftigt används i EU ungefär 33 ton kvicksilver i mät- och kontrollinstrument varje år, och 25–30 ton kvicksilver kommer årligen in i kretsloppet bara via termometrar. Det nya direktivet ingår i EU:s kvicksilverstrategi från 2005. Vid omröstningen om María SORNOSA MARTÍNEZ (PSE, ES) andrabehandlingsrekommendation om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver, godkände parlamentet rådets gemensamma ståndpunkt utan ändringar.
 
Icke-elektrisk eller icke-elektronisk mät- och kontrollutrustning omfattas fortfarande inte av någon gemenskapslagstiftning. Tillgängliga uppgifter visar att 80–90 % av allt kvicksilver som används i mät- och kontrollinstrument finns i medicinska (feber)termometrar och andra termometrar som används i hemmet.
.
Det nya direktivet syftar till att förbjuda utsläppandet på marknaden av febertermometrar och andra mätinstrument som avses saluföras till allmänheten (t.ex. manometrar, barometrar, blodtrycksmätare och andra termometrar än febertermometrar) innehållande kvicksilver.
 
Parlamentet antog vid sin första behandling i november förra året en rad ändringsförslag varav många har godkänts av rådet. Den största skillnaden mellan parlamentets ståndpunkt och den gemensamma ståndpunkten hänförde sig till användning av kvicksilver i barometrar. Parlamentet röstade för ett fullständigt undantag i denna fråga, men antog nu vid andra behandlingen rådets förslag om ett tillfälligt undantag på två år. Handel med mätinstrument som innehåller kvicksilver och som är äldre än 50 år ska inte omfattas eftersom den har en begränsad omfattning.
 
Kommissionen ska efter krav från parlamentets första behandling göra en översyn av tillgången till tekniskt och ekonomiskt genomförbara tillförlitliga och säkrare alternativ till blodtrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller kvicksilver och som används inom hälso- och sjukvården och för andra yrkesmässiga och industriella ändamål.
 
Vid behov ska kommissionen därefter lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte att utvidga begränsningarna till att omfatta även andra mätinstrument, så att kvicksilver i mätinstrument kan fasas ut så snart detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
 
I Sverige har utfasning redan inletts och inom sjukvården används i många fall kvicksilverfria blodtrycksmätare.
 
När börjar förbudet gälla?
De nya bestämmelserna måste ha införlivats i nationell lagstiftning senast ett år efter det att direktivet trätt i kraft och börja tillämpas senast 18 månader efter det, med 24 månader för barometrar.
 
Svenska inlägg i debatten
 
- Jag lekte med kvicksilver som liten, sade Carl SCHLYTER (De gröna/EFA). Förhoppningsvis kommer med detta direktiv framtida generationer barn inte göra det. Vi vet att kvicksilver skadar människor och natur. Vi vet att kvicksilver nästan alltid kan ersättas med mindre farliga ämnen. Kompromissen i ministerrådet är balanserad och kommer 14 år efter att Sverige införde sitt nationella förbud mot kvicksilvertermometrar. Det finns ingen mer tid att förlora, det är hög tid att vi antar lagstiftningen.
 
Schlyter varnade för det enligt honom tekniskt omotiverade förslaget från barometerlobbyn eftersom hela förbudet riskerar att fördröjas och försvåras om det godkänns.
 
- Tandläkare, laboratorier och sjukhus har fasat ut kvicksilver. Det finns inga som helst svårigheter att mäta lufttryck utan kvicksilver. Vill man vara nostalgisk kan man köpa en gammal barometer. Den är fortsatt laglig på den inre marknaden även med detta förbud som inte gäller antikviteter
 
 
Åsa WESTLUND (PSE) sade att det var förvånande att kammaren tvingades ha en debatt om kvicksilver.
 
- Kvicksilver är faktiskt ett av de farligaste gifterna som vi har mitt ibland oss. Självklart ska det inte användas om det inte är absolut nödvändigt. Det förvånar mig att någon kan anse att det är viktigare att bevara tillverkningen av gamla barometrar och termometrar än att skydda människors hälsa.
 
Som gravid vet jag numera bara alltför väl allt om riskerna med kvicksilver. Jag vet att ingen som kommer att föda barn bör äta den fisk som jag själv och många med mig ätit under hela vår uppväxt. Ska vi ha det så? Ska unga kvinnor inte kunna äta vanlig mat? Ska man som gravid behöva oroa sig för att det foster man bär på skadats av kvicksilver? Kvicksilver som bl.a. kommer från produkter som helt i onödan innehåller kvicksilver.
 
Inför den här debatten har vi fått brev om att vi måste värna den traditionella barometertillverkningen. Det är faktiskt riktigt pinsamt. Hur kan någon tro att jag värderar den eventuella njutning någon kan ha av en barometer högre än den risk som kvicksilveranvändningen innebär för kommande generationer? Jag hoppas verkligen att alla mina kolleger vid morgondagens omröstning visar hur pinsamma de här breven är och att vi tar vårt ansvar för miljö och människors hälsa på allvar genom att rösta nej till alla ändringsförslag som syftar till att behålla kvicksilveranvändningen.
 
 
Bakgrund
Kvicksilver och kvicksilverföreningar är mycket giftiga för människor, ekosystem samt vilda djur och växter. Från att först ha betraktats som ett akut lokalt problem finns nu insikt om att kvicksilverföroreningar är ett globalt och kroniskt problem eftersom det är svårnedbrytbart. Det kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, som är den giftigaste formen av kvicksilver. Exponering för metylkvicksilver sker mest via födan, främst genom den marina näringskedjan. Direkt exponering för kvicksilver genom inandning av ångor och upptag via huden innebär också en hälsorisk.
 
I januari 2005 antog kommissionen ett meddelande om gemenskapens kvicksilverstrategi och föreslog åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön från kvicksilverutsläpp med en livscykelmetod som underlag och med beaktande av tillverkning, användning, avfallsbehandling och utsläpp.
 
Efterfrågan på kvicksilver uppgår till ungefär 3 600 ton per år världen över, varav ungefär 300 ton i EU. De viktigaste användningsområdena finns inom småskalig guldutvinning, batterier och kloralkaliindustrin, som tillsammans svarar för mer än 75 % av konsumtionen. Av dessa är det bara användningen inom kloralkaliindustrin som fortfarande är av någon betydelse inom EU, även om kvicksilvercellprocessen håller på att fasas ut. Det näst största användningsområdet för kvicksilver i EU är amalgam i tandfyllningar, som omfattas av gemenskapens lagstiftning om medicintekniska produkter och om avfallshantering. Vad gäller andra stora produktgrupper omfattas elektrisk och elektronisk utrustning av gemenskapens lagstiftning (RoHS-direktivet).
 
I slutet av juni antog parlamentet ett betänkande om ett förslag om säkrare lagring i EU och förbud mot export och import av kvicksilver som också ingår i gemenskapens kvicksilverstrategi.
 
Föredragande: María SORNOSA MARTÍNEZ (PSE, ES) Betänkande: A6-0218/2007 Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***iI) Debatt: 9.7.2007 Omröstning: 10.7.2007
Ref.: 20070706IPR08897