Tisková zpráva
 

EP podpořil zákaz kouření na pracovišti v celé EU

Veřejné zdraví - 24-10-2007 - 15:15
Plenární zasedání
Sdílet
Kouření škodí zdraví ©BELGA/EPA/Barbara Walton

Kouření škodí zdraví

Poslanci dnes poměrem hlasů 561:63:36 přijali zprávu z vlastního podnětu, která je odpovědí na konzultační dokument Komise. Parlament jejím prostřednictvím navrhuje celou řadu omezení konzumace tabákových výrobků, počínaje kouřením na veřejných místech, a konče opatřeními, jež ztěžují přístup k tabákovým výrobkům pro mladistvé do 18-ti let.

Podle zprávy z vlastního podnětu, kterou vypracoval Karl-Heinz FLORENZ (EPP-ED, DE), zemře ročně na následky kouření 650 000 osob, z nichž 80 000 na následky pasivního kouření. Nejzranitelnějšími skupinami jsou děti a plody. Zpráva dále uvádí, že 70 % občanů EU jsou nekuřáci, 86 % občanů se přiklání k úplnému zákazu kouření na pracovišti, 84 % na veřejných místech, 61 % v barech a kavárnách a 77 % v restauracích.
 
Poslanci proto vítají zelenou knihu Komise: „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU”, domnívají se však současně, že tento dokument představuje pouze „výchozí bod”. Žádají proto Komisi, aby co nejdříve zařadila tabákový kouř mezi rakovinotvorné látky kategorie 1. Parlament také vyzývá také členské státy, aby do dvou let zavedly neomezený zákaz kouření na všech uzavřených pracovištích, včetně stravovacích zařízení, a také ve všech uzavřených veřejných budovách a dopravních prostředcích. Pokud těchto cílů nebude dosaženo, Komise má do roku 2011 předložit návrh předpisů na ochranu nekuřáků, jež budou spadat do oblasti ochrany zaměstnanců na pracovišti. Komise má dále vypracovat zprávu o nákladech, které vznikají národním systémům zdravotní péče a hospodářství Evropské unie v souvislosti s kouřením a působením tabákového kouře.
 
Přísnější pravidla
 
Výbor pro životní prostředí se domnívá, že je třeba aktualizovat směrnici 2001/37/ES z roku 2001 o tabákových výrobcích a začlenit do ní pravidla pro tabákové příměsi, zejména pokud jde o karcinogenní či návykové látky. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že je nutné, aby veškeré tabákové výrobky na evropském trhu byly povinně označovány obrazovým varováním. Poslanci v neposlední řadě také vyzývají Komisi, aby prozkoumala zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku snus a jeho dopad na spotřebu cigaret.
 
Poslanci kromě toho žádají Komisi, aby zvážila zavedení dalších opatření, jako je zákaz prodeje tabákových výrobků mladistvým do 18-ti let, vydávání povolení k umístění  automatů na cigarety pouze tehdy, pokud bude zaručeno, že k nim nebude mít mládež přístup, odstranění tabákových výrobků ze samoobslužných zón a výloh v maloobchodě a zákaz prodeje tabákových výrobků na dálku mladistvým do 18-ti let (např. prostřednictvím internetu). Poslanci v neposlední řadě rovněž vyzývají členské státy, aby se zavázaly snížit konzumaci tabákových výrobků u mladistvých o 50 % do roku 2025. Také žádají Komisi, aby zvážila zavedení vyšších daní na tabákové výrobky  na úrovni celé EU.
 
Pokud jde o jejich vlastní pracoviště, žádají poslanci předsednictvo Parlamentu, aby šlo příkladem a vydalo bezpodmínečný zákaz kouření ve všech prostorách Evropského parlamentu.
 
Jaká je situace v České republice?
 
V České republice v současné době platí zákaz kouření na školách a ve všech vzdělávacích zařízeních, sportovních halách, kinech, divadlech, prostředích veřejné hromadné dopravy, budovách státních úřadů, na nástupištích a dalších veřejně přístupných místech. Zákaz se na rozdíl od jiných členských států dosud netýká kouření v restauracích, barech a kavárnách.
 
22/10/2007
Karl-Heinz FLORENZ  (Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté) a Evropští demokraté, Německo)
Postup: Podnět
Rozprava: 23. 10. 2007
Hlasování: 24. 10. 2007
Odkaz: 20071023IPR12111