Tlačová správa
 

Únia aj Parlament bez cigaretového dymu

Verejné zdravie - 24-10-2007 - 16:54
Plenárne zasadnutie
Zdieľať
Europoslanci chcú EÚ bez cigaretového dymu

Europoslanci chcú EÚ bez cigaretového dymu

Europoslanci schválili pomerom 561:63:36 nelegislatívnu správu, v ktorej navrhujú sprísnenie pravidiel pre tabakové výrobky a ich konzumáciu v EÚ. Parlament v správe odporúča, aby bola vypracovaná legislatíva zakazujúca fajčenie na verejných miestach v celej EÚ a aby sa sťažil prístup mladistvých k tabakovým výrobkom.

Podľa prijatej správy, ktorú EP vypracoval ako odpoveď na konzultačný dokument Európskej komisie (EK) o problematike fajčenia, zomrie v EÚ na následky tohto zlozvyku ročne 650 000 osôb, z ktorých až 80 000 ľudí je obeťami "pasívneho fajčenia". Najzraniteľnejšími skupinami sú pritom malé a ešte nenarodené deti.
 
Správa pritom uvádza, že až 70 % občanov EÚ sú nefajčiari, 86 % občanov sa prikláňa k úplnému zákazu fajčenia na pracovisku, 84 % k zákazu fajčenia na verejných priestranstvách, 61 % si želá odstrániť fajčenie z barov a kaviarní a 77 % ľudí je za to, aby bolo fajčenie zakázané v reštauráciách.
 
Prísnejšie pravidlá
 
Poslanci preto v správe vítajú tzv. Zelenú knihu EK nazvanú: "Smerom k Európe bez tabakového dymu: možnosti politík na úrovni EÚ", zároveň však konštatujú, že tento dokument je len počiatočným krokom. Komisiu žiadajú, aby tabakový dym čo najskôr zaradila medzi rakovinotvorné látky 1. kategórie a členské krajiny vyzývajú, aby najneskôr do dvoch rokov zaviedli úplný zákaz fajčenia na všetkých uzavretých pracoviskách, v stravovacích zriadeniach, vo všetkých uzavretých verejných budovách a v dopravných prostriedkoch. Komisia má tiež podľa EP vypracovať správu o nákladoch, ktoré vznikajú národným systémom zdravotnej starostlivosti a hospodárstvu Európskej únie v súvislosti s fajčením a s pôsobením tabakového dymu.
 
Poslanci v správe ďalej konštatujú, že je potrebné aktualizovať smernicu o tabakových výrobkoch z roku 2001 a začleniť do nej pravidlá pre tabakové prímesi, najmä pokiaľ ide o karcinogénne či návykové látky. Prijatý text zdôrazňuje, že je nutné, aby boli všetky tabakové výrobky povinne označované "obrazovým varovaním".
 
Okrem uvedených požiadaviek tiež Parlament žiada Komisiu, aby zvážila zavedenie ďalších opatrení, ako napr. zákaz predaja tabakových výrobkov mladistvým do 18 rokov, vydávanie povolenia na umiestenie cigaretových automatov len ak ich prevádzkovateľ zabezpečí, že k nim mladiství nebudú mať prístup, odstránenie tabakových výrobkov zo samoobslužných zón a výkladov v maloobchodoch a zákaz predaja tabakových výrobkov mladistvým do 18 rokov na diaľku (napr. prostredníctvom internetu). Poslanci okrem toho vyzývajú členské štáty, aby sa do roku 2025 zaviazali znížiť konzumáciu tabakových výrobkov u mladistvých o 50 %.
 
Pokiaľ ide o ich vlastné pracovisko, poslanci žiadajú predsedníctvo Parlamentu, aby šlo príkladom a vydalo zákaz "bez výnimiek" pre fajčenia vo všetkých priestoroch EP.
 
Vysvetlenie hlasovania (24. 10. 2007):
 
Slovenský europoslanec Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP-ED, SK) v rámci vysvetlení hlasovania uviedol, že hlasoval za správu o Európe bez tabakového dymu možnosti nielen ako poslanec, ako aj ako lekár a radový občan Únie. "Obdivujem rozhodnosť, s akou niektoré krajiny zaviedli zákaz fajčenia nielen v úradoch, kanceláriách a v práci všeobecne, ale aj v reštauráciách, pivárňach, baroch a v kluboch", uviedol a poukázal na výsledky ekonomických dopadových štúdií, ktoré nepotvrdili obavy majiteľov reštaurácií z nižších príjmov. "Na druhej strane vieme, že liečba respiračných a rakovinových ochorení nás stojí až 50 miliónov eur", vysvetlil s doplnením, že v Škótsku sa od zavedenia zákazu fajčenia znížilo percento prijatí do nemocnice na infarkt myokardu až o 20 %. Deti fajčiarok a tehotných žien vystavených pasívnemu fajčeniu sa podľa jeho slov rodia predčasne a majú zníženú pôrodnú hmotnosť. 
 
Vyzval preto členské krajiny EÚ, vrátene Slovenska, aby urýchlene zaviedli účinné zákony smerujúce k zákazu fajčenia na pracoviskách a reštauráciách a aby prijali účinné opatrenia vedúce "k zníženiu tabakizmu ako takého".
 
Odkaz: 20071023IPR12111