Съобщение за пресата
 

Водните замърсители ще бъдат по-стриктно контролирани

Околна среда - 17-06-2008 - 14:34
Пленарни сесии
Сподели
Социални мрежи
Любими
 

33 замърсителя, предимно пестициди и тежки метали, които могат да бъдат открити в реките, езерата и крайбрежните води, трябва да бъдат включени към европейските стандарти за качество на околната среда. Държавите-членки трябва да "постигнат напредък" в изпълнението на тези стандарти до 2018 г., както гласи приетият днес от ЕП компромис на второ четене със Съвета. Предложената директива за качеството на водата е последният законодателен текст в допълнение към рамковата директива за водата.

Крайната цел на директивата е да се достигне добро качество на химическия състав на повърхностните води. Директивата определя стандартите за качество на околната среда (СКОС), засягащи 33 замърсителя (сред които кадмий и живак), които се срещат предимно в реките, езерата и крайбрежните води. Тези вещества биха могли да застрашат оцеляването на екосистемите и чрез хранителната верига представляват сериозна заплаха за човешкото здраве. Тези така наречени "приоритетни вещества" вече бяха обект на внимание от страна на рамковата директива за водата. Настоящата директива представлява последният важен законодателен текст, който допълва въпросната рамкова директива.
 
По-голям брой вещества ще бъдат контролирани до 2018 г.
 
Според постигнатия компромис, приет на 17 юни от ЕП с 673 гласа "за" и 10 "въздържали се", държавите-членки трябва да "постигнат напредък" към изпълнението на стандартите за качество на водата (които включват стойности за максимално разрешена концентрация и средногодишни стойности) до 2018 г. Депутатите призовават Комисията, в допълнение към класифицирането на 13 от 33-те вещества като опасни, да предложи 13 други вещества (сред които диоксините, полихлорираните бифенили (ПХБ) и бисфенолът) да бъдат разгледани "за евентуално посочване като приоритетни вещества или приоритетни опасни вещества ".
 
Това контрастира с позицията на Съвета и Комисията, които се стремяха да ограничат контрола само върху повърхностните води, с изключение на три вещества (сред които живакът), които са по-опасни от останалите при натрупването им в хранителната верига.
 
Комисията може да определи тези 13 нови вещества като "приоритетни" или "опасни" две години след влизането в сила на текста (2011 г.), когато тя ще предложи СКОС за новите приоритетни вещества през 2013 г. Приемането на тези стандарти е определено за 2015 г., когато държавите-членки трябва да представят вторите планове за управление на речните басейни.
 
Намаляване на зоните на смесване в бъдеще
 
В близост до източниците на замърсяване ще бъде невъзможно бързо да се покрият екологичните стандарти за качество. Затова в тези "зони на смесване" концентрацията на замърсители може да надхвърли определените максимални стойности, в случай че това не възпрепятства изпълнението на тези стандарти в останалата част на повърхностните води.
 
Депутатите искат да се гарантира, че държавите-членки ще използват най-добрите налични техники за обработка на водата, когато се определят тези зони. Описание на взетите мерки за бъдещото намаляване на обхвата на зоните на смесване трябва да бъде включено в плановете за управление на речните басейни.
 
Инвентаризация на емисиите
 
Държавите-членки трябва да изготвят инвентаризация, включително карти (ако са налични), на "емисиите, заустванията и загубите на всички приоритетни вещества и замърсители" за всеки район или участък на речен басейн, намиращ се на тяхна територия, включително техните концентрации в седиментите и флората и фауната. Тези инвентаризации трябва да бъдат част от плановете за управление на речните басейни, които държавите-членки трябва да предоставят през 2009 г. и да актуализират през 2015 г.
 
Влизане в сила
 
Директивата ще бъде приета през 2008 г. и ще влезне в сила най-рано през 2010 г.
 
РЕФ.: 20080616IPR31747