Pressemeddelelse
 

Renere vand i søer og vandløb

Miljø - 17-06-2008 - 13:53
EP Samling
Del/Gem

De europæiske søer og vandløb skal være renere. Europa-Parlamentet stemte tirsdag for, at brugen af 33 stoffer, herunder pesticider og tungmetaller som ofte findes i de europæiske søer og vandløb, skal reduceres eller stoppes afhængigt at, hvor farlige stofferne er. Fra 2018 vil medlemslandene skulle reducere forureningen fra en række stoffer og helt stoppe udledningen af en række farlige stoffer.

Direktivet om overfladevand, som Parlamentet stemte om tirsdag, er et af datterdirektiverne til Rammedirektivet om vand fra 2000. Gennem miljøkvalitetskrav fastsætter direktivet øvre grænser for, hvor stort indholdet af 33 forurenende stoffer, som f.eks. pesticider og tungmetaller, der må være i de europæiske søer og vandløb.
 
13 af disse stoffer er allerede placeret i kategorien af farlige stoffer og ifølge det kompromis, som Parlamentet vedtog tirsdag, skal Kommissionen desuden komme med et forslag om, hvorvidt 13 andre stoffer skal kunne komme på listen over de farlige stoffer. Ifølge kompromiset skal medlemslandene inden 2018 have gjort fremskridt i forhold til at overholde disse vandkvalitetsstandarder.
 
Medlemslandene skal også kortlægge forureningskilderne i en opgørelse, der skal være suppleret med kort i det omfang, det er muligt.
 
Med Parlamentets godkendelse af aftalen med Rådet kan behandlingen af direktivet afsluttes, og direktivet kan træde i kraft senest i 2010.
 
Danske talere
Margrete AUKEN (Verts /ALE) talte under debatten. hun understregede, at det overordnede sigte med reglerne er gradvist at få forbedret vandkvaliteten i de europæiske vandløb og søer. "Landbrugets voldsomme brug af sprøjtegifte og industriens gift-udledninger skal bremses med skrappe krav til, hvor store mængder af de prioriterede eller prioriterede farlige stoffer der må findes i vandet," sagde Auken, som var ærgerlig over, at der var gået en del tabt siden Parlamentets førstebehandling.  "Svagheden ved det foreliggende forslag er, at der reelt ikke er politisk vilje til at sætte flere stoffer under lup. Det er allerede nu tydeligt, at det nuværende system, hvor stoffer på listen skal undersøges og nye skal optages, i bedste fald går alt for langsomt. Skulle forsigtighedsprincippet gælde, burde en række andre stoffer undersøges, men den mulighed er ved at løbe os af hænde, " sagde hun og fortsatte; "Hvis et stof er farligt, så er det farligt! Vi må holde øje med, om Kommissionen får sat gang i undersøgelserne af de her stoffer – eller om den bare bliver ved med at udskyde sin stillingtagen med henvisning, til at man ikke har data nok! Jamen så skaf de data!," sagde Margrete Auken.
 
Ref.: 20080616IPR31747