Persbericht
 

Milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid

Milieu - 17-06-2008 - 13:53
Plenaire Vergaderingen
Delen

Het EP heeft vanochtend het verslag van Anne LAPERROUZE (ALDE/ADLE, FR) aangenomen betreffende milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid.

De leden besloten ondermeer dat 33 stoffen of groepen stoffen voorrang krijgen voor milieukwaliteitsnormen (MKN) Lidstaten zullen vorderingen moeten maken wat betreft de naleving. De voorgestelde Richtlijn op waterkwaliteit is het laatste onderdeel dat nodig is voor de kaderrichtlijn water. De lidstaten zullen invoering de normen tegen 2018 moeten nastreven.
 
Doel van de nieuwe richtlijn
 
Het doel van de nieuwe richtlijn is om een goede chemische toestand van het oppervlaktewater te bereiken. De 33 die zijn voorgesteld kunnen gevaarlijk zijn voor ecosystemen en, via de voedselketen, ook voor mensen. Onder hen zijn zware metalen zoals cadmium en chroom. Het EP had in eerste lezing meer stoffen onder de richtlijn willen laten vallen, maar de Raad wilde niet verdergaan dan de bovengenoemde 33.
 
Mengzones
 
Dicht bij de bronnen van vervuiling, zal het niet mogelijk om snel de milieukwaliteitsnormen van toepassing te laten zijn. In de "mengzones", mag de grens overschreden worden, als dat niet het resterende wateroppervlakte behoud van het behalen van de normen. EP-leden willen dat lidstaten de beste waterbehandelingstechnieken garanderen wanneer ze "mengzones" opzetten. Het EP wil dat er een beschrijving van maatregelen komt om de omvang van mengzones in de toekomst te beperken.
 
Invoering per 2018
 
De voorgestelde uiterlijke datum voor controle door de Europese Commissie of er in de lidstaten "vorderingen worden gemaakt wat betreft de naleving" was in de milieu commissie 2015 en is nu 2018 geworden. Het EP wil dat 10 stoffen, nu bepaald als "prioritaire stoffen", verschuift zouden worden naar de indeling "prioritair gevaarlijke stoffen." Daarbij zijn dioxines, PCBs en bisphenol.
 
Zones analyseren
 
Het Parlement wil dat de lidstaten deze overgangszones analyseren om de emissiebronnen van verontreinigende stoffen te kunnen identificeren teneinde op termijn de noodzakelijke corrigerende acties vast te stellen om aan de drempelwaarden te voldoen.
 
Inventarisaties maken
 
De lidstaten zullen een inventaris moeten opmaken als het kan met kaarten erbij, van emissies, and verlies van alle "voorrangs"stoffen en -vervuilers van ieder stroomgebied of delen daarvan van wateren op hun grondgebied met inbegrip van de concentraties in sedimenten en biota. Landen als Nederland, Duitsland en België die grensoverschrijdende rivieren of kanalen hebben zullen moeten samenwerken en hun activiteiten te coördineren.
 
Inwerkingtreding
 
De richtlijn zal nog dit jaar worden aangenomen en op zijn vroegst 2010 van kracht worden (18 maanden overgangsperiode).
 
Procedure: Medebeslissing, tweede lezing / Debat: 16 juni 2008 / Stemming: 17 juni 2008 / Gemeenschappelijk standpunt aangenomen met amendementen
REF.: 20080616IPR31747