Tlačová správa
 

Prísnejšia kontrola kvality vody

Životné prostredie - 17-06-2008 - 19:12
Plenárne zasadnutie
Zdieľať

Normám environmentálnej kvality (ENK) bude podliehať 33 znečisťujúcich látok, ktoré sa nachádzajú v riekach, jazerách a pobrežných vodách. Vyplýva to z dohody pre druhé čítanie, ktorú prijal Parlament na dnešnom plenárnom zasadnutí. Členské štáty budú povinné dosiahnuť pokrok v oblasti dodržania štandardov kvality vôd do roku 2018. Navrhovaná smernica je poslednou významnou legislatívou rámcovej smernice o vode.

Cieľom smernice, ktorú dnes Parlament schválil pomerom hlasov 673:10:5, je dosiahnuť vysoké štandardy kvality povrchových vôd. Stanovuje normy environmentálnej kvality v prípade 33 znečisťujúcich látok (medzi ktoré patria napr. pesticídy, ťažké kovy a ďalšie škodliviny), ktoré sa často nachádzajú v riekach, jazerách či pobrežných vodách. Pôsobenie spomínaných látok totiž môže vážne ohrozovať nielen ekosystémy, ale prostredníctvom potravinového reťazca aj ľudské zdravie.
 
„Táto smernica zaručí vysokú úroveň ochrany vodného prostredia a to najmä prostredníctvom zavedenia princípu - znečisťovateľ platí - a princípu nápravy poškodeného životného prostredia,“ povedala spravodajkyňa Anny LAPERROUZE (ALDE, FR) po hlasovaní.
 
Viac kontrolovaných látok
 
Podľa dohodnutého kompromisu budú členské štáty povinné uskutočniť pokrok pre dosiahnutie štandardov kvality vôd do roku 2018. Tieto štandardy sa vypočítavajú ako maximálne povolené koncentrácie a ročné priemerné hodnoty. 13 z 33 znečisťujúcich látok, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice (ako napríklad ťažké kovy či ortuť), už spadajú do kategórie "prioritné nebezpečné látky".
 
Poslanci žiadajú Komisiu, aby zvážila preskúmanie ďalších 13 látok (vrátane dioxidov a PSB) a na jeho základe uvažovala o ich pridaní na zoznam prioritných či prioritne nebezpečných látok.
 
Komisia môže o ich prípadnom zaradení rozhodnúť dva roky po vstupe smernice do platnosti (t.j. v roku 2011). Komisia do roku 2013 navrhne environmentálne normy kvality pre nové prioritné látky. Prijatie ENK je stanovené na rok 2015, kedy vyprší lehota pre predloženie plánov správy povodia zo strany členských štátov.
 
Tento návrh kontrastuje s pôvodným postojom Rady a Komisie, ktoré si želali obmedziť kontroly povrchových vôd, okrem troch najnebezpečnejších látok, prenášajúcich sa prostredníctvom potravinového reťazca, t.j. ortuti, hexachlórbenzénu a hexchlórbutadiénu.
 
Obmedzenie rozsahu zmiešavacích zón
 
Vzhľadom na to, že v dohľadnej budúcnosti nebude možné zabezpečiť dodržiavanie všetkých noriem environmentálnej kvality v blízkosti zdrojov znečistenia vôd, budú môcť koncentrácie znečisťujúcich látok v týchto "zmiešavacích zónach" prekračovať stanovené limity za podmienky, že neovplyvnia dodržanie týchto noriem vo zvyšnej časti daného útvaru povrchových vôd.
 
Poslanci očakávajú, že členské štáty EÚ použijú po vymedzení "zmiešavacích zón" najlepšie dostupné techniky úpravy vody. Do plánov povodia majú byť zahrnuté aj opatrenia na budúce opatrenia rozsahu zmiešavacích zón.
 
Zoznam vypúšťania a mapy
 
Členské štáty budú povinné do roku 2009 vypracovať zoznam emisií, vypúšťania a úniku všetkých prioritných a znečisťujúcich látok pre každé povodie či jeho časť nachádzajúcu sa na ich území, vrátane máp. Tieto zoznamy budú okrem iného obsahovať aj koncentrácie daných látok v sedimentoch a biotách (živých organizmoch). Tieto zoznamy budú súčasťou plánov, ktoré sú členské štáty povinné predložiť do roku 2009 a ktoré budú v roku 2015 aktualizované.
 
Členské štáty, ktoré zdieľajú vodné útvary, by mali podľa navrhovaného textu tiež koordinovať svoje kontroly a spracovávanie zoznamov.
 
Vstup do platnosti
 
Smernica bude prijatá v roku 2008 a vstúpi do platnosti najskôr v roku 2010. Členské krajiny dostanú 18 mesiacov na jej zakomponovanie do svojich právnych predpisov.
 
Odkaz: 20080616IPR31747