Sporočilo za javnost
 

Izboljšanje kemijske sestave površinskih voda

Okolje - 17-06-2008 - 15:47
Plenarno zasedanje
Objavi/Shrani
Socialna omrežja
Priljubljene
 

Evropski parlament je na torkovem zasedanju v drugem branju potrdil predlog direktive o vodni politiki, ki uvaja predloge za izboljšanje kemijske sestave površinskih voda. Države članice bodo tako morale do leta 2018 doseči napredek pri izpolnjevanju predpisov o kakovosti vode.

Direktiva določa seznam 33 snovi ali skupin snovi, glede katerih je treba nujno ukrepati na evropski ravni. Med temi snovmi je 13 opredeljenih kot prednostno nevarnih, zato morajo biti njihovi izpusti in uhajanja postopno odpravljeni. Parlamentarni pa poziva Komisijo, naj v dveh letih po začetku veljavnosti direktive pripravi nov seznam še 13 dodatnih prednostno nevarnih snovi, za katere bodo okoljski standardi kakovosti predvidoma sprejeti do leta 2015.
 
Zmanjševanje obsega  območij mešanja
 
Direktiva določa, da lahko države v bližini mest onesnaževanja, kjer ni mogoče takoj doseči okoljskih standardov kakovosti, določijo območja mešanja. Koncentracije ene ali več snovi lahko na teh območjih presežejo okoljske standarde, če to ne vpliva na ostale predele površinske vode. Države bi morale ob tem zagotoviti, da bodo na teh območjih uporabile najboljše razpoložljive tehnologije obdelave vode.
 
Parlament še predlaga, da bi v prihodnje načrti za upravljanje rečnih bazenov vključevali ukrepe, ki bi omogočali zmanjševanje območij mešanja. Države bi zato morale zagotoviti, da je obseg vsakega takega območja omejen na bližino mesta izpustov in sorazmeren glede na koncentracije onesnaževal na teh mestih izpustov.
 
Popis izpustov
 
Do leta 2009 bi morale članice Unije za vsako povodno območje pripraviti popis (z zemljevidi, če je potrebno) izpustov, uhajanja ter vseh izvornih virov prednostnih snovi in onesnaževal, vključno s koncentracijami v usedlinah in živih organizmih. Države bodo popise, ki bodo sestavni del načrtov za upravljanje z rečnimi bazeni, dopolniti do leta 2015.
 
Za ustrezno zaščito površinskih voda bi morale države članice sestaviti skupne nadzorne organe in oblikovati zbirko popisov izpustov. V primeru ko vodotok prečka več držav članic, pa je treba uskladiti programe spremljanja in nacionalne popise.
 
Začetek veljavnosti
 
Direktiva bo sprejeta še letos in naj bi stopila v veljavo leta 2010; države članice bodo morale njena določila prenesti v svojo zakonodajo v 18 mesecih.
 
 
Priporočilo za drugo obravnavo: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Okoljski standardi kakovosti na področju vodne politike
Postopek soodločanja, 2. branje
Razprava: ponedeljek, 16. junij 2008
Glasovanje: torek, 17. junij 2008
 
REF.: 20080616IPR31747