Pressmeddelande
 

Skärpta miljökvalitetsnormer för vatten

Miljö - 17-06-2008 - 15:03
Plenarsammanträde
Dela

Europaparlamentet godkände på tisdagen en överenskommelse med rådet gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Medlemsländerna har fram till 2018 på sig att leva upp till den nya lagstiftningen.

 
Det handlar om 33 förorenande ämnen, främst bekämpningsmedel och tungmetaller, som förekommer i större vattendrag, sjöar och kustvatten. 13 av dessa 33 ämnen är redan klassificerade som "prioriterade farliga ämnen", till exempel kadmium och kvicksilver. Kompromissen ger kommissionen utrymme för att definiera fler ämnen som "prioriterat farliga" framöver och på Europaparlamentets önskelista finns bland annat dioxiner och PCB.
 
Svenskt inlägg i debatten
- Intentionen med detta direktiv var upprätta att miljökvalitetsnormer för en rad av farliga kemikalier och på så sätt skydda vattendrag mot kemikalier och andra skadliga substanser. Men tyvärr har lobbyisterna varit skickliga i att påverka både EU-kommissionen och ministerrådet. När denna fråga nu är uppe för andra läsningen har de goda intentionerna tyvärr vattnats ut rejält, sade Jens HOLM (GUE/NGL, SV).
 
Den gemensamma ståndpunkten antogs med 673 röster och 10 röster emot.
 
Föredragande: Anne LAPERROUZE (ALDE, FR) Betänkande: A6-0192/2008 Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***II) Debatt: 16.6.2008 Omröstning: 17.6.2008
Ref.: 20080616IPR31747