Persbericht
 

Europees Parlement neemt 'terugkeerrichtlijn' aan

Immigratie - 18-06-2008 - 17:06
Plenaire Vergaderingen
Delen
© Belga/AFP

Europees Parlement neemt 'terugkeerrichtlijn' aan

De Parlementsleden hebben vandaag een richtlijn aangenomen die een stap zet in de richting van een Europees immigratiebeleid. Deze voorziet in het harmoniseren van de terugkeer van illegale immigranten, de vaststelling van normen voor detentie en een aantal juridische garanties. Het staat de lidstaten bovendien toe gunstiger normen toe te passen. De stemming van vandaag maakt de weg vrij voor een overeenkomst met de Raad in eerste lezing.

Het verslag van Manfred WEBER (EVP-ED, DE) werd aangenomen met 369 stemmen voor, 197 tegen en 106 onthoudingen. De amendementen ingediend door de linkse fracties De Groenen/EVA en EVL/NGL en ook de sociaaldemocratische fractie PES om de tekst gunstiger op te stellen voor uit te zetten personen werden niet in de tekst opgenomen, in tegenstelling tot de compromisamendementen ingediend door de EVP-ED fractie.
 
Leden van het Europees Parlement hebben de afgelopen maanden verschillende detentiecentra voor onwettige immigranten in Europa bezocht om de praktijken in verschillende landen te vergelijken.
 
Het bevorderen van "vrijwillige terugkeer"
 
De lidstaten zullen worden uitgesloten van de toepassing van strengere regels voor illegale immigranten, maar mogen zelf ruimhartiger regels vaststellen. De EU-wetgeving is alleen van toepassing na een besluit door de nationale autoriteiten tot uitzetting van een illegale immigrant: elke lidstaat behoudt de bevoegdheid om te beslissen of zij de persoon in kwestie wensen te legaliseren of uit te zetten.
 
De richtlijn bepaalt een maximumperiode van bewaring, een verbod op terugkeer in de EU door gedeporteerden en stelt normen voor de levensomstandigheden te waarborgen, met inbegrip van het recht op medische hulp en onderwijs voor kinderen.
 
Maximale detentie van zes maanden
 
De tekst voorziet in een periode van vrijwillige terugkeer van zeven tot dertig dagen. De lengte van detentie mag de zes maanden niet overschrijden, maar is in enkele gevallen verlengbaar met nog eens twaalf maanden. Een amendement van de PES om deze periode te beperken tot drie maanden (met een maximale verlenging van nog eens drie maanden) werd verworpen. Momenteel varieert dit van 32 dagen in Frankrijk tot 20 maanden in Letland en een onbeperkte duur in 7 lidstaten.
 
Indien een persoon in hechtenis wordt genomen als gevolg van een administratieve beslissing, moet een uitspraak van een rechter "zo spoedig mogelijk" plaatsvinden: binnen 72 uur. De commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement stelde een periode van 48 uur voor.
 
Een ander heikel punt vormde het punt dat een uitgewezene kan worden verboden om het grondgebied van de EU te betreden voor een periode van maximaal 5 jaar.
Kinderen en gezinnen
 
Gezinnen met kinderen zullen volgens de tekst alleen in geval van uiterste noodzaak in vreemdelingenbewaring worden gesteld en voor een zo kort mogelijke periode. Kinderen van in bewaring gestelde families moeten daarbij de beschikking krijgen over een afzonderlijke woonruimte die een toereikende mate van privacy garandeert. Ook hebben ze het recht op onderwijs.
 
Niet-begeleide minderjarigen kunnen tenslotte niet kunnen worden uitgezet, tenzij ze terugkeren naar hun familie of een adequate ontvangst gegarandeerd is.
 
Noodgevallen
 
Een artikel ingevoegd door de Raad stelt een grotere flexibiliteit voor de administratieve autoriteiten voor in geval van een "noodsituatie", waarmee gewezen wordt op een ongewoon grote toestroom van onderdanen uit derde landen die een zwaar en onverwacht beroep doen op de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteiten van een lidstaat.
 
De lidstaten moeten ook rekening houden met de situatie in het land van herkomst, wat inhoudt dat geen persoon mag worden gedwongen terug te keren naar een land waar zijn of haar leven of zijn of haar vrijheid wordt bedreigd. Naar gelang een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, zal het Europees Parlement in de toekomst in samenspraak met de Raad beslissen welke landen kunnen worden beschouwd als veilig.
 
De richtlijn moet in de lidstaten binnen 24 maanden na de publicatie in het officiële publicatieblad worden ingevoerd. De Europese ministers moeten daarvoor eerst in juli in de Raad formeel hun goedkeuring geven aan de tekst.
 
Procedure: Medebeslissing, eerste lezing / Debat: 17 juni 2008 / Stemming: 18 juni 2008 / Verslag aangenomen met amendementen (369-197-106)
REF.: 20080616IPR31785