Pressmeddelande
 

Återvändandedirektivet: ledamöterna gör en kompromiss med rådet

Invandring - 18-06-2008 - 17:06
Plenarsammanträde
Dela
De nya reglerna fastställer en övre gräns för tillfälligt förvar  © Belga/AFP

De nya reglerna fastställer en övre gräns för tillfälligt förvar © Belga/AFP

En kompromiss om återvändandedirektivet godkändes i plenum i första behandlingen idag. Direktivet är ett första steg mot en gemensam invandringspolitik. Kompromisstexten uppmuntrar frivilligt återvändande av illegala invandrare, det harmoniserar villkoren för återvändande och det fastställer rättigheter för utvisade invandare. De är fritt upp för medlemsländerna att använda gynnsammare normer.

 
Med rösterna 369 för, 197 emot och 106 nedlagda röster antog Europaparlamentet återvändandedirektivet i en första behandling. En majoritet av ledamöterna stödde kompromissförslag som lagts fram av EPP-ED-gruppen inför omröstningen.
 
Återvändandedirektivet uppmuntrar till frivilligt återvändande av illegala immigranter, harmoniserar villkoren för återvändande och det fastställer rättigheter för utvisade personer. Det fastställer också en övre gräns för hur länge illegala immigranter kan hållas i tillfälligt förvar.
 
Övre gräns för tiden i förvar
De nya reglerna fastställer en tidsperiod för återvändande. Tiden som utvisade personer får på sig att frivilligt lämna ett EU-land är mellan 7 och 30 dagar.
De nya reglerna fastställer också en övre gräns för hur länge en person kan hållas i tillfälligt förvar. Enligt direktivet ska varje medlemsland fastställa en begränsad förvarsperiod, som inte får överskrida sex månader. I vissa fall blir det tillåtet att förlänga tidsperioden ytterligare tolv månader. I dagsläget varierar bestämmelserna från land till land och därför föreslås en övre gräns. Sverige har idag ingen övre gräns för hur länge avvisade personer kan hållas i tillfälligt förvar.
 
Om en person inte frivilligt reser tillbaka efter ett utvisningsbeslut kan också ett återinreseförbud till EU bli aktuellt. Förbudet ska ta hänsyn till omständigheterna och ska inte överstiga fem år. Endast om personen utgör ett allvarligt hot mot den allmänna säkerheten eller den nationella säkerheten ska inreseförbudet kunna förlängas. Direktivet ger också medlemsländerna möjlighet att återkalla och skjuta upp inreseförbud.
 
Om en person hålls i förvar, följt av ett myndighetsbeslut, måste beslutet godkännas av domstol "så snabbt som möjligt". I den ursprungliga texten föreslog kommissionen inom ett beslut 72 timmar, medan Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter föreslog 48 timmar. Ett ändringsförslag från PSE-gruppen att få ett beslut inom 72 timmar röstades ned.
 
Barnens och familjernas rättigheter
De nya reglerna understryker att ensamma barn och familjer med minderåriga ska hållas i förvar endast som en sista utväg och under så kort tid som möjligt. Familjerna ska bo åtskilt från andra utvisade så att familjernas privatliv skyddas. Ensamma minderåriga får bara utvisas om deras familj eller en relevant mottagarverksamhet kan ta hand om dem vid deras ankomst.
 
Rättshjälp
Enligt kompromisstexten blir det obligatoriskt att garantera rättshjälp, om än "i enlighet med nationella regler för rättshjälp". EU:s återvändandefond, för perioden 2008–2013, som har 676 miljoner euro till sitt förfogande, kan användas för att finansiera rättshjälp
 
Efter att direktivet antas, får medlemsländerna två år på sig att implementera direktivet. Först ska ministrarna formellt godkänna beslutet på ett rådsmöte i juli.
 
Svenska inlägg i debatten 
– Dagens debatt handlar om dem som lyckats att ta sig in, men som vi nu ska kasta ut. Flera människorättsorganisationer kritiserar det föreslagna direktivet, bland annat Caritas och Amnesty International. Vi måste lyssna på deras varningar, eftersom det föreslagna direktivet bryter mot de mänskliga rättigheterna, sade Hélène GOUDIN som tillika talade för IND/DEM-gruppen.
 
– Ett europeiskt mervärde skapas inte av att vi tillsammans bestämmer att människor, som inte begått något brott, kan tas till förvar upp till 18 månader. Längre fångenskap leder inte till att fler återvänder. Det är endast en inhuman och dyr lösning på ett komplext problem. Följderna av ett tillträdesförbud till EU på upp till fem år kommer bli att den olagliga invandringen ökar, sade Goudin.
 
Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL) motsatte sig ett byggande av ”Fästning Europa”.
– Genom förslagen i Webers betänkande bygger EU än högre murar för flyktingar, men låser också murarna och kastar bort nyckel, sade hon.
 
– Istället för att underminera de mänskliga rättigheterna borde EU-länderna verka för att återupprätta flyktingars rätt enligt flyktingkonventionen för att skapa lagliga vägar att söka sig till Europa och för att uppnå, en i alla fall grundläggande, respekt för de mänskliga rättigheterna, underströk Svensson.
 
Inger SEGELSTRÖM (ESP) underströk att det inte är acceptabelt att hålla människor inlåsta i 18 månader.
– Dessa människor är inte brottslingar eller kriminella, utan människor som söker ett bättre liv för sig och sin familj undan fattigdomen, poängterade hon. 
 
Hon konstaterade också att om rådet och föredraganden inte tror på det frivilliga återvändandet, kommer tvångsåtgärder att leda till att barnen slits upp från skolor och förskolor, bostäder lämnas akut. Segelström sade också att fem år är en för lång tid att inte få återvända till EU om man har skäl.
 
– Många organisationer som bevakar mänskliga rättigheter har inkommit med synpunkter och de är oroliga och tycker att kompromissen är otillräcklig och människosynen okänslig, avslutade hon.

Text
: Marina LÄHTEENMAA
 
 
Föredragande: Manfred WEBER (EPP-ED, DE) Betänkande: 0339/2007 Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I) Debatt: 17.6.2008 Omröstning: 18.6.2008
Ref.: 20080616IPR31785