Tlačová správa
 

EP: Detská obezita dosahuje rozmery epidémie

Verejné zdravie - 25-09-2008 - 14:35
Plenárne zasadnutie
Zdieľať

Podľa dostupných údajov žije v súčasnej dobe v EÚ viac než 22 miliónov detí s nadváhou a do roku 2010 sa podľa odhadov počet obéznych detí zvýši o 1,3 milióna. EP preto dnes prijal nelegislatívnu správu, prostredníctvom ktorej navrhuje opatrenia na predchádzanie obezite, ako napr. jasné označovanie výrobkov, lepšiu stravu v školách a škôlkach, obmedzenie reklám na nezdravé potraviny a zníženie DPH na ovocie a zeleninu.

"Nadváha, obezita a choroby spojené so stravovaním začínajú v Európe dosahovať rozmery epidémie", uvádza sa v nelegislatívnej správe europoslanca Alessandra FOGLIETTYHO (UEN, IT), ktorú dnes Parlament prijal pomerom hlasov 536:37. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí viac než polovica európskej populácie nadváhou a približne 6% zdravotníckych výdavkov s obezitou priamo súvisí. Nepriame výdavky sú však oveľa vyššie. Obezita je jedným z najvýznamnejších európskych zdravotných problémov, keďže výrazne zvyšuje riziko chronických ochorení, akými sú napr. kardiovaskulárne ochorenia, určité druhy cukrovky a rakoviny.
 
Poslanci sa domnievajú, že v boji proti tomuto javu by sa mal uplatniť viacúrovňový prístup a pripomínajú, že v Európe funguje mnoho výskumných, zdravotníckych a vzdelávacích programov, ktorú môžu zohrať dôležitú úlohu.
 
Boj proti obezite od útleho veku
 
Vzhľadom na to, že obezita je u detí priamo spojená s obezitou dospelých, mala by sa podľa EP Európska komisia prednostne zaoberať práve týmto javom. Vzdelávacie programy v školách by mali byť podľa EP zostavené tak, aby zabezpečili, že pohyb a zdravá výživa sa stanú pre deti samozrejmosťou.
 
Poslanci sa tiež domnievajú, že je potrebné zlepšiť kvalitatívne a nutričné štandardy potravín podávaných v škôlkach a školách, napríklad predajom čerstvého ovocia a zeleniny. Vzdelávacie zariadenia by tiež mali podľa EP obmedziť predaj potravín s vysokým obsahom soli, cukru a tuku a s nízkou nutričnou hodnotou. Mali by sa monitorovať a obmedzovať reklamy na nezdravé potravinárske produkty.
 
Povinné označovanie potravín farebnými kódmi
 
Podľa EP sú úplné informácie na potravinárskych výrobkoch kľúčom k tomu, aby si spotrebitelia mohli vybrať najvhodnejší výrobok. Poslanci preto vítajú návrh Komisie na revíziu smernice o nutričnom označovaní potravín, a zdôrazňujú, že takéto označenie musí byť viditeľné, jasné a pochopiteľné pre spotrebiteľa. 
 
Obmedzenie reklám na nezdravé potraviny určené pre deti
 
Podľa EP by bolo vhodné zaviesť obmedzenia na reklamy propagujúce nezdravé potraviny, ktoré sú zamerané na deti. To by sa malo týkať aj nových médií, akými sú on-line hry či textové správy. „Správnym krokom vpred“ je podľa EP aj dobrovoľný prístup obsiahnutý smernici „Televízia bez hraníc“, ktorý sa týka reklám na potravinové produkty s nízkou nutričnou hodnotou. Ak sa v priebehu revízie tejto smernice v roku 2010 ukáže, že dobrovoľný prístup nepriniesol očakávané výsledky, mali by sa zaviesť etické kódexy v oblasti audiovizuálnych reklám súvisiacich s propagáciou potravín a nápojov.
 
Priemyselná samoregulácia nie je dostatočná
 
Potravinársky priemysel by sa navyše podľa názoru poslancov mohol oveľa viac usilovať o zmiernenie problému nadváhy a obezity, napríklad predajom menších porcií. Parlament síce uznáva úlohu nedávnej iniciatívy potravinárskeho priemyslu týkajúcej sa samoregulácie reklám v boji proti obezite, poukazuje však súčasne, že na uskutočnenie zmien v tomto priemysle, najmä pokiaľ ide o deti, je regulácia niekedy nevyhnutná.
 
Celoeurópsky zákaz trans-izomerov mastných kyselín
 
EP vyzýva na celoeurópsky zákaz trans-izomerov mastných kyselín, pričom argumentuje najnovšími vedeckými poznatkami, podľa ktorých je nadmerná konzumácia týchto látok (viac než 2% celkového energetického príjmu) priamo spojená s nárastom rizika vzniku kardiovaskulárnych chorôb.
 
Nižšia sadzba DPH na ovocie a zeleninu
 
Poslanci v neposlednom rade tiež vyzývajú členské štáty, aby zaviedli nižšiu sadzbu DPH na ovocie a zeleninu, a pripomínajú, že právo EÚ takéto zníženie umožňuje. Zároveň zdôrazňujú, že by bolo vhodné zmeniť súčasné predpisy tak, aby umožňovali uplatniť na ovocie a zeleninu zníženú sadzbu DPH menej ako 5 percent.
 
Rozprava (24. 9. 2008):
 
Anna ZÁBORSKÁ (EPP-ED, SK):
 
"Ako vždy som za prevenciu a to za prevenciu od detského veku. Táto prevencia je úzko spojená s podporou zodpovednosti rodičov.
 
Najlepším spôsobom ako predísť obezite detí je nevyužívať televízor, video hry a internet ako babysitting. Ak chýbajú kreatívne aktivity, deti a dospievajúci nemajú dostatok pohybu.
 
Deti si musia osvojiť stravovacie návyky, ako v oblasti kvality a množstva jedla, tak aj v spôsobe stolovania. Je potrebné podporovať spoločné stolovanie rodičov a detí. Nie je nič lepšie, ako keď rodina môže prežiť aspoň jedno jedlo spoločne. Aby to bolo možné je nevyhnutné umožniť zosúladenie rodinného a pracovného života.
 
Rovnako odovzdanie znalostí vo varení deťom je dobrým spôsobom ako predísť obezite. Deti veľmi radi asistujú pri varení a bolo by dobré to využiť."
 
 
Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP-ED, SK):
 
"Viac ako polovica európskej populácie trpí nadváhou. Podľa štatistík sa za ľudí s nadváhou považuje takmer 27% mužov, 38% žien a viac než 5 miliónov detí je obéznych.
 
5 až 7 % výdavkov v zdravotníctve priamo súvisí s obezitou. Práve kvôli týmto znepokojujúcim faktom je potrebné prijať na všetkých úrovniach rázne iniciatívy na zamedzenie tomuto javu.
 
Vítam kroky Komisie k prijatiu Bielej knihy, ktorými jasne posunula oblasť výživy, nadváhy a obezity na úroveň politickej priority EÚ a zastávam názor, že pokrok v boji proti obezite môžme dosiahnuť koordináciou rôznych sektorových politík na európskej úrovni.
 
Dovoľte mi upriamiť pozornosť na problém nadváhy detí a mládeže. Práve táto veková kategória, by mala byť jednou z priorít bielej knihy. Správna výživa a telesná aktivita sú predpokladmi normálneho rastu a zdravého vývinu dieťaťa. Výchova k zdravej výžive patrí hlavne rodičom, ale vzdelávanie v tejto oblasti prináleží aj školám. Tie by sa mali stať centrom činností zameraných na boj proti obezite. Súhlasím so spravodajcom v názore, aby sa na školách zabezpečila prítomnosť lekára - špecialistu na výživu. Ďalej presadzujem zákaz predaja mastných, presolených a presladených výrobkov v školských zariadeniach, ktoré sú k dispozícii najmä v automatoch.
 
Podľa štatistík dnešná mládež trávi viac ako 5 hodín denne sedavou činnosťou, a to hlavne pozeraním televízie a hraním na počítači. Pohyb pritom zvyšuje ukladanie vápnika v kostiach, rozvíja sociálne zručnosti dieťaťa a je významným faktorom v boji proti stresu. Dôležité je vytvoriť školám podmienky, aby mohli vyhradiť počas dňa dostatočný čas na telesnú výchovu a viesť deti k športu, napríklad aj výstavbou ihrísk a športových hál.
 
Tieto kroky sú nevyhnutné, ak chceme naším mladým generáciám pripraviť zdravú budúcnosť."
 
Odkaz: 20080924IPR38014