Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Pressiteade
 

Kormoranide asurkondade majandamise kava

Kalandus - 04-12-2008 - 14:44
Täiskogu istungid
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 

Parlament võttis täna vastu raporti, milles nenditakse, et kormoranide kiire levik tekitab Euroopa kalandussektorile probleeme. Parlamendiliikmed paluvad, et Euroopa Komisjon esitaks Euroopa poolt koordineeritud kormoranide asurkondade majandamise kava. Lisaks kutsutakse liikmesriike ja komisjoni üles tegema rohkem koostööd. Raporti poolt hääletas 558, vastu 7 ja erapooletuks jäi 18 saadikut.

Kormoranid on hakanud Euroopa Liidu kalameestele peavalu tekitama, sest nende asurkonnad suurenevad Euroopa Liidu territooriumil kiiresti. Kormoranide kogupopulatsioon on Euroopas viimase 25 aasta jooksul kasvanud 20 korda, hõlmates praegu hinnanguliselt vähemalt 1,7 kuni 1,8 miljonit lindu. Kormoranid toituvad eranditult kaladest ning nende päevane toiduvajadus on 400–600 g kalu. Sel moel kõrvaldavad kormoranid igal aastal Euroopa veekogudest üle 300 000 tonni kala. Paljudes liikmesriikides on see kutselise siseveekogude kalanduse ja kalakasvatuse toodangu mitmekordne kogus. 300 000 tonni on ka rohkem kui Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Ungari ja Tšehhi Vabariigi vesiviljeluse kalatoodang kokku.
 
Kormoranide asurkondade majandamise kava
 
Heinz KINDERMANNi (PSE, DE) raportis kutsuvad saadikud komisjoni üles esitama mitmeastmelist Euroopa poolt koordineeritud kormoranide asurkondade majandamise kava, mis integreerib kormoranide asurkonnad pikaajaliselt kultuurmaastikusse linnukaitsedirektiivi ja Natura 2000 kalaliikide ja vee ökosüsteemide alaseid eesmärke kahjustamata.
 
Lisaks palutakse, et komisjon kontrolliks kõiki kättesaadavaid õiguslikke vahendeid, et vähendada kormoranide asurkondade poolt kalandusele ja vesiviljelusele avaldatavat negatiivset mõju.
 
Samuti kutsutakse komisjoni üles ühtse tõlgendamise eesmärgil määratlema viivitamatult selgelt tõsise kahju mõiste, mida kasutatakse linnukaitsedirektiivis.
 
Rohkem teavet
 
Lisaks kutsuvad saadikud komisjoni ja liikmesriike üles esitama korrapäraste teadusuuringute edendamise abil usaldusväärseid ja üldtunnustatud andmeid nii kormoranide asurkondade kogupopulatsiooni ja struktuuri kui ka viljakuse ja suremuse näitajate kohta Euroopas.
 
Heinz KINDERMANN (PSE, DE)
Dokument: A6-0434/2008
Menetlus: Omaalgatuslik raport
Hääletus: 04.12.2008
 
Viide: 20081203IPR43676