Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Съобщение за пресата
 

Качество на въздуха: по-малко замърсяващи автобуси и камиони

Транспорт - 16-12-2008 - 11:36
Пленарни сесии
Сподели
Социални мрежи
Любими
 

По-строги пределни стойности за емисиите на вредни газове от камиони и автобуси, включително азотните окиси (NOx) и праховите частици: това предвижда приетият днес от европейските депутати компромис между ЕП и Съвета относно типовото одобрение на тежкотоварни автомобили и двигатели по отношение на емисиите вредни газове. С него се въвежда новият стандарт Евро VІ, който определя крайните граници за тези емисии, които ще бъдат в сила от 31 декември 2013 г. за новите тежкотоварни автомобили.

Държавите-членки на ЕС и техните граждани са особено загрижени от замърсяването на въздуха и неговото въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Според едно от заключенията на програма „Чист въздух за Европа“ (CAFE) на ЕС, емисиите на вредни газове, причинени от транспортния сектор, трябва значително да се намалят, за да могат да бъдат постигнати целите на ЕС за качество на въздуха. Въвеждането на стандартите Евро VІ представлява една от мерките за намаляване на емисиите от атмосферни замърсители, като азотните окиси (NOx) и въглеводородите.
 
Стандартите Евро VІ определят хармонизирани технически правила за камионите и автобусите (тежкотоварни автомобили над 2 610 кг), с които трябва да бъдат съобразени всички нови автомобили от този вид, за да получат необходимото типово одобрение.
 
Новите, по-строги пределни стойности на емисиите вредни газове ще заменят предишните крайни стойности, въведени със стандартите Евро ІV (в сила от ноември 2006 г.) и Евро V, който се прилага от октомври 2008 г. Новият регламент разширява приложението на законодателството в определени случай и по искане на производителя.
 
По-стриктни пределни стойности за вредните газове
 
Постигнатият компромис между Парламента и Съвета потвърждава предложените от Комисията по-ниски пределни стойности за вредните емисии от множество замърсяващи вещества и частици (сред които азотните окиси (NOx) и въглеводородите), причинени от тежкотоварни камиони и автобуси. Така например пределните стойности за общи емисии на азотни окиси (NOx) се намаляват с 80% спрямо стандарта Евро V, а стойностите за праховите частици - с 66%.
 
Новият стандарт Евро VІ ще допринесе чувствително за повишаване на качеството на въздуха в Европа. Освен това той представлява крачка напред към глобално хармонизиране на стандартите, имайки предвид, че новите пределни стойности са близки до тези в САЩ.
 
Комисията ще продължи да извършва преглед на замърсителите и ако стигне до заключение, че е необходимо да се регулират емисиите и от други замърсители, ще представи предложение за изменение на настоящия регламент. Ако е необходимо, тя ще фиксира и пределна стойност за азотния диоксид (NО2) в допълнение към пределната стойност за общите емисии на NOx.
 
Всички нови тежкотоварни автомобили трябва да отговарят на Евро VІ до 2014 г.
 
На практика, текстът на компромиса изисква всички нови тежкотоварни автомобили да бъдат съобразени с новите стандарти от началото на 2014 г., или 9 месеца по-рано, отколкото предлага Комисията. След това регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на превозни средства, които не съответстват на изискванията на Евро VІ, ще бъде забранена. Новите типове тежкотоварни автомобили трябва да са съобразени с тези норми една година по-рано. Комисията трябва да приеме свързаните със стандарта технически регламенти до 1-ви април 2010 г., за да се даде достатъчно време на производителите да направят необходимите технически промени в превозните средства.
 
Според бъдещето законодателство се предвижда държавите-членки да могат да предоставят финансови стимули за ускоряване на пускането на пазара на превозни средства, отговарящи на новите изисквания.
 
 
15/12/2008
Докладчик : Matthias Groote (ПЕС, Германия)
A6-0329/2008
Доклад относно одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства
 
 
Процедура за съвместно вземане на решение (първо четене)
Дебат: 15 декември 2008 г.
Гласуване: 16 декември 2008 г.
РЕФ.: 20081216IPR44606