Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Ανακοινωθέντα τύπου
 

Αυστηρότεροι κανόνες για τις εκπομπές ρύπων από φορτηγά και λεωφορεία

Μεταφορές - 16-12-2008 - 12:53
Σύνοδος Ολομέλειας
Μοιράστε το
Κοινωνικά δίκτυα
Αγαπημένα
 

Το ΕΚ αποφάσισε τη θέσπιση αυστηρότερων επιτρεπόμενων ορίων για τις εκπομπές ρύπων οι οποίοι προέρχονται από φορτηγά, βαρέα οχήματα και λεωφορεία, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου και υδρογονανθράκων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη ο κανονισμός "Euro VI" να τεθεί σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή εννέα μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία που προβλέπεται στην σχετική πρόταση της Επιτροπής.

Η πρόταση κανονισμού "Euro VI" αποτελεί το αντικείμενο μιας έκθεσης, σε πρώτη ανάγνωση, του κ. Matthias GROOTE (ΣΕΚ, DE) σχετικά με τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για τα βαρέα οχήματα μάζας άνω των 2.610 κιλών και στην οποία θα πρέπει να εναρμονίζονται όλα τα καινούρια οχήματα για να λάβουν την απαραίτητη έγκριση κυκλοφορίας. Ο νέος κανονισμός Euro-VI θα αντικαταστήσει τόσο τις οριακές τιμές εκπομπών Euro-IV που ισχύουν από το Νοέμβριο 2006 όσο και τις συναφείς οριακές τιμές εκπομπών Euro-V που ισχύουν από τον Οκτώβριο 2008.
 
Νέα οριακή τιμή για τις εκπομπές NOx - συμφωνία ευρωβουλευτών με την Επιτροπή αναφορικά με τους άλλους ρύπους
 
Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν τις προτεινόμενες από την Επιτροπή οριακές τιμές εκπομπών ρύπων, με μόνη εξαίρεση το οξείδιο του αζώτου NOx. Για το τελευταίο ζητούν αύξηση του ορίου στα 500 mg/kWh αντί των 400 mg/kWh που είχε προτείνει η Επιτροπή, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών NOx κατά 80% σε σχέση με τον Κανονισμό Euro-V.
 
Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές απέρριψαν την πρόταση του εισηγητή για μείωση της οριακής τιμής της μάζας των σωματιδίων σε 5 mg/kWh. Αντίθετα, συμφώνησαν με την Επιτροπή που είχε προτείνει η ανώτατη τιμή να τεθεί στα 10 mg/kWh. Αυτό συνεπάγεται μείωση της μάζας των σωματιδίων κατά 66% σε σύγκριση, και πάλι, με τον Κανονισμό Euro-V.
 
Ο κανονισμός Euro VI θα τεθεί σε εφαρμογή και θα αφορά όλα τα νέα οχήματα το αργότερο από την 31η Δεκεμβρίου 2013
 
Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τροπολογίες, σύμφωνα με τις οποίες όλα τα καινούρια βαρέα οχήματα θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό που θα τεθεί σε εφαρμογή την 31η Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή 9 μήνες νωρίτερα από την πρόταση της Επιτροπής.
 
Από την ημερομηνία αυτή θα απαγορεύεται επίσης η καταχώρηση, η πώληση και η θέση σε κυκλοφορία οχημάτων που δεν τηρούν τα όσα ορίζει ο Κανονισμός. Συνεπώς, τα καινούρια οχήματα θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές τουλάχιστον ένα έτος νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υιοθετήσει τον σχετικό τεχνικό κανονισμό μέχρι το τέλος του 2009, ώστε οι κατασκευαστές να έχουν μετέπειτα στη διάθεση τους 48 μήνες προκειμένου να επιφέρουν τις απαραίτητες τεχνικές τροποποιήσεις στα εν λόγω οχήματα.
 
Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
 
Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει στον Κανονισμό μέτρα σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής των οχημάτων με σκοπό να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά επιδιόρθωσης και συντήρησης των οχημάτων αυτών. Παρόμοια μέτρα έχουν ήδη αρχίσει να ισχύουν για τα επιβατηγά αυτοκίνητα. (Euro Β). Έτσι, το ΕΚ υιοθέτησε τροπολογίες που στοχεύουν στην προσαρμογή των παραπάνω διατάξεων στα ειδικά χαρακτηριστικά των βαρέων οχημάτων.
 
 

 
Εισηγητής: Matthias GROOTE (ΣΕΚ, DE)
Έγγραφο: A6-0329/2008
Διαδικασία: Συναπόφαση (1η ανάγνωση)
Συζήτηση: 15.12.2008
Ψηφοφορία: 16.12.2008
 
Αναφ.: 20081216IPR44606