Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Pressiteade
 

Raskeveokite heitmete vähendamine

Transport - 16-12-2008 - 11:04
Täiskogu istungid
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 

Parlament kiitis heaks ettepaneku, millega kehtestatakse piirmäärad raskeveokitest (bussid, veoautod) pärinevatele kahjulikele ainetele, nagu süsinikmonooksiidile, lämmastikoksiididele ja tahketele osakestele. Nn Euro VI määrus hakkab kehtima alates 31. detsembrist 2013 ehk üheksa kuud varem kui komisjon välja pakkus. Ettepaneku poolt hääletas 610, vastu 11 ja erapooletuks jäi 22 saadikut.

Euro VI määruse ettepanekus nähakse ette ühtsed tehnilised nõuded raskeveokite jaoks (üle 2610 kg), mida kõik uued sõidukid peavad tüübikinnituse saamiseks täitma. Euro VI määrus asendab alates 2006. aasta novembrist kehtivad Euro IV kohased heitkoguste piirväärtused ja alates 2008. aasta oktoobrist kehtivad Euro V kohased heitkoguste piirväärtused.
 
Kahjulikele ainetele rangemad piirmäärad
 
Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele mitmetele kahjulikele ainetele (CO, THC, NMHC, CH4, NOx, NH3) madalamate piirmäärade kehtestamise osas. Võrreldes Euro V-ga alandatakse lubatavat tahkete osakeste massi 66% ja NOx heitkogust 80% võrra. Komisjonil palutakse lisaks vajadusel määratleda NO2 komponendi lubatud tase.
 
Uued piirväärtused alates 31. detsembrist 2013
 
Kõik tootjad peavad uusi piirväärtuseid täitma alates 31. detsembrist 2013, s.o. 9 kuud enne komisjoni poolt välja pakutud tähtaega. Alates 2014. aastast on standarditele mittevastavate sõidukite registreerimine, müük ning kasutuselevõtmine keelatud. Uut tüüpi sõidukid peavad standarditele vastama aasta varem.
 
Juurdepääs sõidukite remondi- ja hooldusteabele
 
Konkurentsi tagamiseks remondi- ja hooldusturul toetasid saadikud komisjoni ettepanekut kaasata määrusesse remondi- ja hooldusteabe esitamise tehnilised tingimused, et kindlustada juurdepääs sõidukite remonditeabele. Sarnased meetmed kehtivad sõiduautodele juba praegu.
 
Lisaks otsustati, et liikmesriigid võivad kohaldada finantssoodustusi, et toetada määrusega kooskõlas olevate mootorsõidukite turule toomist.
 
Matthias GROOTE (PSE, DE)
Dokument: A6-0329/2008
Menetlus: Kaasotsustamismenetlus (***I)
Arutelu: 15.12.2008
Hääletus: 16.12.2008
 
Viide: 20081216IPR44606