Pressiteade
 

Kliima- ja energiapakett võeti vastu

2009. aasta valimised - Keskkond - 17-12-2008 - 14:19
Täiskogu istungid
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 

Täiskogu kiitis heaks kliimamuutuste- ja energiapaketi, mille osas parlamendi ja nõukogu esindajad jõudsid kokkuleppele pingeliste läbirääkimiste tulemusel. Tänu sellele paketile peaks EL suutma saavutada oma kliimaeesmärgid aastaks 2020 - vähendada kasvuhoonegaase 20%, tõsta energiatõhusust 20% ja tagada, et 20% energiavajadusest kaetakse taastuvate energiaallikatega. Pakett hõlmab kuute õigusakti ettepanekut.

Vastu võeti järgmised eelnõud: ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi direktiiv; ettepanek, mis käsitleb liikmesriikide panuseid ühenduse kohustuste täitmisel; taastuvate energiaallikate direktiiv, autode CO2 heitmete piirmäärade määrus; kütuse kvaliteedi direktiiv; süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise direktiiv. Eelnõud võeti vastu kaasotsustusmenetluse alusel, st et parlamendil ja nõukogul oli võrdne pädevus.
 
Ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem
 
Parlament ja nõukogu leppisid kokku ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi täiustamises ja laiendamises. Suuresti just selle direktiivi abil peab Euroopa Liit saavutama oma kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid - 2020. aastaks 20% vähem kasvuhoonegaase kui 1990. aastal. Rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise korral peab liit kasvuhoonegaase vähendama 30%. Parlament käsitles ettepanekut Avril Doyle'i (EPP-ED, IE) raportis. Poolt hääletas 610, vastu 60 ja erapooletuks jäi 29 saadikut.
 
ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) on nn piiramise ja kauplemise süsteem, st piiratakse lubatud heitkoguste üldist taset, kuid selle piires on süsteemis osalejatel võimalik saastekvoote osta ja müüa vastavalt vajadusele. Süsteem hõlmab hetkel üle 10 000 energia- ja tööstussektori käitise, mis põhjustavad poole liidu CO2 heitmetest ja 40% kasvuhoonegaaside heitmetest.
 
Uus ETSi direktiiv rakendub 2013. aastal, mil süsteemi kaasatakse ka mõned uued tööstussektorid nagu ammoniaagi ja alumiiniumi tootjad ning kaks täiendavat gaasi (dilämmastikoksiid ja perfluorosüsivesinikud).
 
Liikmesriikide panused ühenduse kohustuste täitmisel
 
Vastu võetud eelnõus sätestatakse liikmesriikide minimaalne panus ühenduse kohustuse täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ETSiga mitte hõlmatud sektorites (tee- ja meretransport, hooned, teenused, põllumajandus ja väikesed tööstuskäitised) ajavahemikus 2013–2020. Vastavatest allikatest tuleb hetkel 60% liidu kasvuhoonegaaside heitmetest ning otsuse abil loodetakse neid heitmeid vähendada 10% (kokkuleppe kohaselt võib Eesti suurendada oma kasvuhoonegaasi heitkoguseid kuni 11%). Lisaks pannakse paika see, kui suur osa heitkoguste vähendamisest võib tulla läbi vastavate projektide kolmandates riikides. Parlament käsitles ettepanekut Satu Hassi (Greens/EFA, FI) raportis. Poolt hääletas 555, vastu 93 ja erapooletuks jäi 60 saadikut.
 
Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia
 
Uue direktiiviga pannakse paika kohustuslikud riiklikud eesmärgid, mida liikmesriigid peavad täitma, et 2020. aastaks kataks Euroopa Liit vähemalt 20% oma energiavajadusest taastuvate energiaallikatega, sh päikese-, tuule. hüdro-, biomassi- ja geotermilise energiaga. Eesti peab 2020. aastaks täitma 25% oma energiavajadusest taastuvate energiaallikatega (2005. aastal tuli 18% energiast taastuvatest energiaallikatest). Lisaks peab transpordisektoris tulema vähemalt 10% energiast taastuvatest energiaallikatest. Parlament käsitles ettepanekut Claude Turmes'e (Greens/EFA, LU) raportis. Poolt hääletas 635, vastu 25 ja erapooletuks jäi 25 saadikut.
 
Sõiduautode süsinikdioksiidi heitmete vähendamine
 
Autode CO2 heitmete piirmäärasid puudutava määruse vastu võtmisega toetatakse Euroopa Komisjoni eesmärki saavutada 2012. aastaks autopargi keskmine heitkoguste tase 120 g CO2/km (hetkel 160 g CO2/km). Seejuures tuleb mootoritehnoloogiaid parandades jõuda tasemeni 130 g CO2/km ning ülejäänud vähendamine (10 g CO2/km) peab tulema teiste meetmete, nt paremate autokummide või biokütuste kasutamise läbi. Paika pandi ka heitmete pikaajaline eesmärk - 2020. aastaks peab uue autopargi keskmine heitkoguste tase olema 95 g CO2/km.
 
Samas nähakse autotootjatele ette teatav paindlikkus: 2012. aastal peab 65% iga ettevõtja autotoodangust vastama tema eriheite sihttasemele, 2013. aastal 75%, 2014. aastal 80% ja 2015. aastal 100%. Ülemääraste heitkoguste eest peavad tootjad maksma trahvi. Parlament käsitles ettepanekut Guido Sacconi (PSE, IT) raportis. Poolt hääletas 559, vastu 98 ja erapooletuks jäi 60 saadikut.
 
Transpordikütustest pärinevate kasvuhoonegaaside vähendamine
 
Vastu võetud direktiivis pannakse paika, et transpordikütusest tema olelustsükli jooksul pärinevaid kasvuhoonegaase tuleb 2020. aastaks kohustuslikult vähendada 6% ja soovitavalt veel 4%. Lisaks kehtestatakse tervise- ja keskkonnakaitselistel põhjustel transpordikütuste tehnilised näitajad. Samas peab komisjon 2012. aastaks läbi viima olukorra hindamise, et otsustada, kas soovituslik 4%-line vähendamine tuleks samuti teha kohustuslikuks. Parlament käsitles transpordikütuste ettepanekut Dorette Corbey (PSE, NL) raportis. Poolt hääletas 670, vastu 20 ja erapooletuks jäi 25 saadikut. 
 
Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine
 
Süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise direktiiv tagab, et süsinikdioksiidi kogumist ja geoloogilist säilitamist kasutatakse kliimamuutuste mõju leevendamiseks ning et seda tehakse ohutult. Euroopa Komisjoni hinnangul on 40% liidu CO2 heitkogustest pärit elektrijaamadest. Heitkoguste vähendamiseks võivad tööstusrajatised ja elektrijaamad tulevikus kasutada uut CO2 kogumise tehnoloogiat ja säilitada heitmeid püsivalt ja ohutult maaalustes geoloogilistes formatsioonides. Lisaks eraldatakse parlamendi survel näidisprojektidele ja uuenduslikele taastuvenergia tehnoloogiatele kuni 300 miljonit ETSi ühikut. Parlament käsitles ettepanekut Chris Davies'e (ALDE, UK) raportis. Poolt hääletas 623, vastu 68 ja erapooletuks jäi 22 saadikut.
 
Viide: 20081216IPR44857

Lisateave :