Paziņojumi presei
 

Eiropas Parlaments atbalsta likumprojektus par klimata pārmaiņu iegrožošanu

2009. gada vēlēšanas - Vide - 17-12-2008 - 13:48
Plenārsesija
Pārsūtīt / Saglabāt

Pēc vienpadsmit mēnešu ilga likumdošanas darba Eiropas Parlaments šodien atbalstīja klimata pārmaiņu pakotni. Tās mērķis — panākt, lai Eiropa varētu pildīt saistības, ko tā apņēmusies: līdz 2020. gadam par 20% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantot enerģiju par 20% efektīvāk un panākt, lai atjaunojamās enerģijas veidotu 20% no kopējā enerģijas patēriņa.

Deputāti balsoja par sešiem likumprojektiem: jauno rūpniecības emisiju tirdzniecības sistēmu (ETS), dalībvalstu sloga sadalījumu, mērķiem atjaunojamo enerģiju jomā, CO2 uztveršanu un uzglabāšanu, pasažieru auto emisijām un degvielas kvalitāti (Plašāk - pamatinformācijā, skat. zemāk norādīto saiti).

"Kompromiss par atjaunojamo enerģētikas avotu direktīvu ir būtisks tādēļ, ka mēs nenovirzījāmies no mērķiem un apņemšanās, kas tika izteikti iepriekš. Un tas viss, neskatoties uz finanšu un ekonomikas krīzi," debatēs 16.decembrī vērtēja deputāts Roberts ZĪLE (UEN).

Inese VAIDERE (UEN) atzinīgi novērtēja, ka vienošanās panākta vienbalsīgi: tikai šāda pieeja ļaus virzīties efektīvi uz priekšu. Tomēr risinājumam par  emisiju kvotu sadali "jābūt vēl drosmīgākam", lai tas būtu taisnīgs pret valstīm, kas emisijas jau būtiski samazinājušas.

Emisiju tirdzniecības sistēma

Jaunā direktīva maina pašreizējo Eiropas Emisiju tirdzniecības shēmu (ETS), kuras pirmais sākās 2005. gadā un noslēgsies 2013. gadā.Tās mērķis —  panākt, ka ES siltumnīcefekta gāzu emisijas no 2013. gada līdz 2020. gadam samazinātos par 21% salīdzinājumā ar 2005. gadu. Izmešu apjoms būs jāsamazina par 30%, ja izdosies panākt starptautisku vienošanos.

Emisiju tirdzniecības shēma ierobežo kopējo emisiju daudzumu visā ES, un tās robežās emisiju shēmas dalībnieces (ražotnes) var pirkt un pārdot tām piešķirtās emisiju kvotas. Sistēma pašlaik attiecas uz vairāk nekā 10 000 ražotnēm, kas rada 40% siltumnīcefekta gāzu izmešu.  Eiropas Savienības piešķirtais kopējais emisiju daudzums pakāpeniski samazināsies no gada uz gadu.

Rūpniecības nozarē pāreja uz izsolēm notiks pakāpeniski, savukārt enerģijas ražošanā  kvotas pirks un pārdos izsolēs jau no 2013. gada, tomēr vairākas, galvenokārt  tā dēvētās jaunās dalībvalstis izsoles sistēmai varēs pievienoties pēc pārejas periodiem.

Sloga sadalījums starp dalībvalstīm

Mājokļi, transports, lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana un nelielas ražotnes neietilpst ES Emisiju tirdzniecības shēmā. Arī šajās jomās Eiropa ir apņēmusies mazināt siltumnīcefektu veicinošo izmešu daudzumu, kas veido 60% no kopējā izmešu daudzuma ES. Lēmums noteiks katras dalībvalsts individuālās saistības, lai no 2013. līdz 2020. gadam sasniegtu kopējo mērķi samazināt emisijas par 10%.

Dalībvalstis, kam patlaban ir nosacīti zems IKP uz vienu iedzīvotāju un pastāv augsta IKP pieauguma iespējas, emisiju apjomu var palielināt. Piemēram, Latvija salīdzinājumā ar 2005. gadu emisijas līdz 2020. gadam var palielināt par 17%.

Atjaunojamās enerģijas

Direktīva nosaka, kādā veidā atjaunojamo enerģiju īpatsvaru elektrības, kurināšanas, dzesēšanas un transporta jomās palielināt līdz 20% no kopējā enerģijas patēriņa. Katrai dalībvalstij būs jāsasniedz tai noteiktais individuālais mērķis. Transporta nozarē atjaunojamo enerģiju (biodegviela, ūdeņradis, elektrība) īpatsvaram  līdz 2020. gadam jāpieaug līdz 10%.

CO2 (oglekļa dioksīda) uztveršana un uzglabāšana

CO2 izmešu daudzumu ir iespējams mazināt, uztverot un uzglabājot to ģeoloģiskos veidojumos. To sauc par oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas jeb CCS sistēmu. Šīs jaunās tehnoloģijas izmantošana izklāstīta pieņemtajā direktīvā. Parlaments panāca, ka CCS attīstībai atvēlētos līdzekļus palielina no 100–200 miljoniem eiro līdz 300 miljoniem eiro.

Automobiļu CO2 izmeši

Jaunā direktīva nosaka pasažieru auto tehniskos standartus. Transportlīdzekļu  CO2 piesārņojumam visā nozarē līdz 2012. gadam jāsamazinās no pašreizējiem 160 g/km līdz 120 g/km vidēji uz vienu auto. Pamatā izmešu samazinājums jāpanāk ar motoru  modernizāciju, bet vēl papildus 10 g/km liekā CO2 svara jānomet ar citiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem. Ilgtermiņa mērķis līdz 2020. gada ir samazināt izmešus vidēji līdz 95 CO2 g/km.  Ja ražotāji tiem noteiktās emisiju robežas pārsniegs, būs jāmaksā sods.

Degvielas kvalitāte

Atjauninātā degvielas kvalitātes direktīva izvirza minimālās prasības benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātei. Degvielas piegādātājiem līdz 2020. gadam būs jāsamazina izmešu daudzums par 6%, ko rada degvielas ieguve, (arī lauksaimniecībā), tās transports, pārstrāde, izmantošana.

Eiropas Parlaments un Francijas prezidentūra neformālas vienošanās par  likumprojektiem  bija panākuši iepriekš, un dalībvalstis par likumprojektu kopumu vienojās valstu un valdību vadītāju sanāksmē 12. decembrī  Briselē. Eiropas Parlaments  un ES Padome likumprojektus pieņem ar  vienādām likumdevēja tiesībām. Lai vienošanās stātos spēkā, tie dalībvalstu ministriem formāli jāpastiprina ES Padomē.
 
Pielikums: dalībvalstu sloga sadalījums ārpus Emisiju tirdzniecības sadales (ETS) shēmas
 
 
Dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisiju limiti 2020. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu  no avotiem, kuri nav ietverti ETS
Beļģija
-15%
Bulgārija
20%
Čehija
9%
Dānija
-20%
Vācija
-14%
Igaunija
11%
Īrija
-20%
Grieķija
-4%
Spānija
-10%
Francija
-14%
Itālija
-13%
Kipra
-5%
Latvija
17%
Lietuva
15%
Luksemburga
-20%
Ungārija
10%
Malta
5%
Nīderlande
-16%
Austrija
-16%
Polija
14%
Portugāle
1%
Rumānija
19%
Slovēnija
4%
Slovākija
13%
Somija
-16%
Zviedrija
-17%
Apvienotā Karaliste
-16%
 
Referents: Claude TURMES (Zaļie/ALE, LU)
Ziņojums: A6-0369/2008: No atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūta enerģija
Procedūra: koplēmums (1.lasījums)
Debates: 16.12.2008.
Balsojums: 17.12.2008.
 
Referente: Avril DOYLE (EPP-ED, IE)
Ziņojums: A6-0406/2008: Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma
Procedūra: koplēmums (1.lasījums)
Debates: 16.12.2008.
Balsojums: 17.12.2008.
 
Referente: Satu HASSI (Zaļie/ALE, FI)
Ziņojums: A6-0411/2008: Kopīgi centieni siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Procedūra: koplēmums (1.lasījums)
Debates: 16.12.2008.
Balsojums: 17.12.2008.
 
Referents: Chris DAVIES (ALDE, GB)
Ziņojums: A6-0414/2008: Ģeoloģiskā oglekļa dioksīda uzglabāšana
Procedūra: koplēmums (1.lasījums)
Debates: 16.12.2008.
Balsojums: 17.12.2008.
 
Referente: Dorette CORBEY (PSE, NL)
Ziņojums: A6-0496/2007: Autotransporta līdzekļos un iekšējo ūdensceļu kuģos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrole un samazināšana
Procedūra: koplēmums (1.lasījums)
Debates: 16.12.2008.
Balsojums: 17.12.2008.
 
Referents: Guido SACCONI (PSE, IT)
Ziņojums: A6-0419/2008: Emisijas standarti jauniem pasažieru automobiļiem
Procedūra: koplēmums (1.lasījums)
Debates: 16.12.2008.
Balsojums: 17.12.2008.
 
 
 
Ats.: 20081216IPR44857