Tlačová správa
 

EP schválil klimatický balíček

Voľby 2009 - Životné prostredie - 17-12-2008 - 14:24
Plenárne zasadnutie
Zdieľať

Po 11 mesiacoch legislatívnej práce a rokovaní schválil EP dlhoočakávaný klimatický balík. Legislatíva pozostávajúca zo štyroch smerníc, jedného nariadenia a jedného rozhodnutia, má Únii pomôcť účinne bojovať proti klimatickým zmenám. Balík prináša záväzné ciele, ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2020: 20% redukciu emisií skleníkových plynov, 20% zlepšenie energetickej využiteľnosti a 20% podiel obnoviteľných energií na celkovej energetickej spotrebe EÚ.

Hlasovaniu v pléne EP predchádzali intenzívne rokovania medzi zástupcami EP a Radou, zamerané na dosiahnutie zhody medzi spomínanými inštitúciami s cieľom umožniť schválenie legislatívy už v prvom čítaní, čo sa napokon podarilo.
 
Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov - revízia ETS
 
Smernicu o obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov, ktorou sa EP zaoberal prostredníctvom správy poslankyne Avril DOYLE (EPP-ED, IE), schválili poslanci pomerom hlasov 610:60:29.
 
Týka sa revízie Systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorý je jedným z hlavných nástrojov na znižovanie emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade so záväzkami Kjótskeho protokolu. Jej cieľom je znížiť v rokoch 2013 - 2020 množstvo skleníkových plynov vyprodukovaných väčšinou priemyselných odvetví o 21 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005 a vyradiť postupne voľné povolenia na emisie s cieľom dosiahnuť od roku 2013 plné obchodovanie prostredníctvom aukcií (s určitými výnimkami, ktoré presadzovala Rada).
 
Čo sa týka sektoru výroby energie, plné obchodovanie prostredníctvom aukcií má byť zavedené od roku 2013, pričom nové členské krajiny budú mať povolené dočasné výnimky do roku 2020, pri dodržaní určitých podmienok.
 
V prípade výrobného sektoru sa má prechod na obchodovanie prostredníctvom aukcií uskutočňovať postupne - v roku 2013 dostane toto odvetvie voľné povolenia v rozsahu 80 % všetkých povolení, do roku 2020 to bude znížené na 30 % voľných povolení a plné obchodovanie prostredníctvom aukcií sa spustí od roku 2027.
 
Do systému ETS nespadajú všetky odvetvia, preto túto smernicu dopĺňa ďalšie schválené rozhodnutie, venujúce sa ostávajúcim priemyselným sektorom.
 
Znižovanie emisií skleníkových plynov v sektoroch nespadajúcich pod ETS
 
Rozhodnutie o spoločnom úsilí o zníženie emisií skleníkových plynov, ktorým sa Parlament zaoberal prostredníctvom správy poslankyne Satu HASSI (Greens/EFA, FI), podporilo plénum pomerom hlasov 555:93:60. 
 
Text schváleného rozhodnutia určuje príspevok členských krajín EÚ k znižovaniu emisií skleníkových plynov pre obdobie 2013-2020 v tých sektoroch, ktoré nespadajú pod systém obchodovania s emisiami (ETS) - ako napr. v sektore cestnej a námornej dopravy, stavebníctve, službách, poľnohospodárstve či v odvetví menších priemyselných inštalácií. Spomínané sektory sú v súčasnosti zodpovedné za približne 60 % emisií skleníkových plynov EÚ.
 
Schválené rozhodnutie stanovuje celkovo 10% zníženie skleníkových plynov z týchto odvetví v EÚ v období 2013-2020, s cieľom prispieť k spoločnému cieľu 20% zníženia všetkých emisií (zo všetkých sektorov v ETS, aj mimo tohto systému) do roku 2020. Uvedené zdieľanie úsilia členských krajín v znižovaní emisií je prvou snahou tohto druhu vo svete.
 
Zachytávanie a skladovanie uhlíka pod zemou
 
Smernicou o zachytávaní a uskladňovaní CO2 sa EP zaoberal prostredníctvom správy Chrisa DAVIESA (ALDE, UK), pričom jej text poslanci schválili pomerom hlasov 623:68:22.
 
Smernica zabezpečí, že skladovanie CO2 sa prostredníctvom novej technológie na zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) stane bezpečnou možnosťou, ktorej vykonávanie bude podliehať zodpovednému prístupu. Členské krajiny EÚ budú určovať oblasti vhodné na skladovanie uhlíka a podmienky pre využívanie týchto skládok, kým európska legislatíva právne ošetrí ich prevádzkovanie, podmienky zatvorenia skládok a dodržiavania záväzkov po ich uzatvorení, monitorovanie, oznamovacie povinnosti, podmienky vykonávania inšpekcií, či opatrenia v prípade nezrovnalostí alebo havarijných situácií presakovania. 
 
Parlament tiež presadil, aby sa vyčlenilo 300 miliónov eur na financovanie veľkých vzorových projektov CCS v EÚ. Tieto prostriedky sa majú získať z povolení systému obchodovania s emisiami (ETS).
 
Obnoviteľné zdroje -  minimálne 20 % všetkých využívaných druhov energie v EÚ
 
Smernicou o využívaní energie z obnoviteľných zdrojov sa EP zaoberal prostredníctvom správy poslanca Clauda TURMESA (Greens/EFA, LU), pričom poslanci ju podporili pomerom hlasov 635:25:25.
 
Jej obsah sa týka troch sektorov -  sektoru elektriny, sektoru kúrenia a chladenia, a sektoru dopravy - a jedným z jej hlavných cieľov je zabezpečiť, aby sa do roku 2020 na celkovej energetickej spotrebe EÚ podieľali obnoviteľné zdroje energie až do výšky 20 %. Ide napr. o využívanie veternej a slnečnej energie či geotermálnych prameňov. V sektore dopravy sa má v rámci celkového využívania palív do roku 2020 dosiahnuť aspoň 10% podiel obnoviteľných energií (najmä biopalív).
 
Emisné normy nových osobných automobilov
 
Nariadenie o emisných normách nových áut schválili europoslanci pomerom hlasov 559:98:60 prostredníctvom správy poslanca Guida SACCONIHO (PES, IT).
 
Podľa jej znenia by mali nové automobily od roku 2012 vypúšťať v priemere 120 gramov CO2 na kilometer, kým v súčasnosti je to 160g CO2 na kilometer . V nariadení je preto stanovený cieľ 130g CO2/km, čo sa má dosiahnuť zlepšeniami technológie motorov. Táto hodnota bude predstavovať limit, prekročenie ktorého bude pokutované. Zvyšných 10 g CO2 na kilometer (znížených s cieľom priblížiť sa k 120 g CO2/km), sa má docieliť využitím iných technických opatrení, napr. zlepšením pneumatík a využívaním biopalív.
 
Poslanci tiež presadili stanovenie dlhodobého cieľa s priemerným množstvom emisií nepresahujúcim 95g CO2 na kilometer po 1. januári 2020.
 
Stanovené ciele sa majú zavádzať postupne, t.j. 130g CO2/km budú automobiloví producenti povinní zabezpečiť v roku 2012 v 65 % ich produkcie (vo zvyšku svojej produkcie ho môžu prekročiť), v roku 2013 v 75 % ich produkcie, v roku 2014 v 80 % ich produkcie a až v roku 2015 v celej ich produkcii automobilov. Za prekročenie stanovených limitov budú výrobcom automobilov udeľované pokuty.
 
Znižovaní emisií z palív v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave
 
Smernicou o znižovaní emisií skleníkových plynov z palív v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave sa EP zaoberal prostredníctvom správy poslankyne Dorette CORBEY (PES, NL), ktorá bola schválená pomerom hlasov 670:20:25.
 
Cieľom smernice je dosiahnuť povinné 6% zníženie znečistenia ovzdušia emisiami z palív využívaných v doprave do roku 2020 a zaviesť produkciu menej škodlivých pohonných látok. To sa má uskutočniť jednak aktualizáciou štandardov pre zloženie benzínu a nafty, ako aj zavedením nových štandardov kvality pre biopalivá.
 
Parlament a Rada súhlasili, že do roku 2020 je potrebné pristúpiť k postupnej redukcii emisií skleníkových plynov, spôsobených ťažbou, spracovaním, spaľovaním a prepravou palív, vrátane vykonávania zmien účelu používania pôdy až do výšky 10 %. Záväzných bude však zatiaľ len 6 % do konca roku 2020. Zvyšné 4 % majú byť požadované až po roku 2012, kedy má Európska komisia prehodnotiť túto smernicu a rozhodnúť, či bude ďalšie zvýšenie takisto záväzné.
 
Odkaz: 20081216IPR44857