Pressmeddelande
 

Grönt ljus för klimatpaketet i Europaparlamentet

Valet 2009 - Miljö - 17-12-2008 - 14:12
Plenarsammanträde
Dela

Efter elva månaders förhandlingar godkände idag Europaparlamentet, med stor majoritet, de lagändringar som klimatpaketet innebär. Ledamöterna stödjer EU:s klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent och samtidigt öka såväl energieffektiviteten som användningen av förnybara energikällor med 20 procent till år 2020.

 
De sex föredragande ledamöterna kunde, trots tidspressen i slutförhandlingarna, presentera uppgörelser med det franska ordförandeskapet. I den debatt som föregick omröstningen välkomnade de flesta av kollegorna resultatet (nedan återges endast de inläggen från svenska ledamöter).
 
1. Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (föredragande: Avril Doyle)
Omröstningsresultat: 610 röster för, 60 emot och 29 nedlagda
 
Den här lagtexten godkänner det nya systemet för handel med utsläppsrätter. Systemet, som ersätter det nuvarande systemet, sträcker sig från 2013 till 2020. Antalet utsläppsrätter som säljs inom ramen för systemet kommer gradvis minska för att nå det övergripande målet. Utsläppen av växthusgaser beräknas på så sätt minska med 21 procent jämfört med 2005 års utsläppsnivåer. Enligt det nya systemet ska utsläppsrätterna säljas på auktion från 2013, men det finns flera undantag. 
 
Svenska inlägg debatten om handeln med utsläppsrätter
Centerpartisten Lena Ek (ALDE) sa att hon hade önskat att "fler utsläppsminskningar skedde i Europa och att färre utsläppsrätter delades ut gratis" men välkomnade "ökad öppenhet, enklare regler, undantag för småföretag, incitament för energieffektivitet i industrin och en skamgräns för stödet till u-länder".
 
Vänsterpartisten Jens Holm (GUE/NGL) uttryckte besvikelse över att "utsläppsminskningar kommer att göras i andra länder" och att "kapitalstarka energibolag ska få gratis tilldelning". Holm sa sig ändå stödja förslaget och hänvisade till "ett steg i rätt riktning men jag hade önskat att vi hade kommit längre".
 
Moderaten Christofer Fjellner (PPE-DE) framhöll att "det här bekräftar att Sverige fortsatt är det land som tar störst ansvar i Europa, men också att Europa är den del av världen som tar störst ansvar totalt". Fjellner sa sig vara nöjd med att klimatpaketet "ger bilföretagen rimlig tid att utveckla nya bilmodeller".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. Medlemsstaternas insatsfördelning för att minska utsläppen från sektorer som inte täcks av handeln med utsläppsrätter (föredragande: Satu Hassi)
Omröstningsresultat: 555 röster för, 93 emot och 60 nedlagda
 
Den här lagtexten definierar mål för varje medlemslands minskning av utsläpp från exempelvis sjötransporter, byggnader och jordbruk, som inte ingår i handeln med utsläppsrätter. Dessa sektorer bidrar uppskattningsvis till 60 procent av alla växthusgasutsläpp i EU. Beslutet syftar till att minska dessa utsläpp med 10 procent mellan 2013 och 2020.
 
Svenska inlägg i debatten om medlemsstaternas insatsfördelning
Miljöpartisten Carl Schlyter (De Gröna/ALE) kritiserade uppgörelsen med rådet och menade att resultatet lägger "vårt klimatansvar utanför våra egna gränser". Schlyter framhöll att "vi behöver minska våra egna utsläpp med 70–80 procent" men att "med den här politiken kommer vi att ha att göra med 7 eller 8 procent".
 
Kristdemokraten Anders Wijkman (EPP-ED) ställde sig kritisk till flexibiliteten att förlägga utsläppsminskningar i tredjevärlden. "Vi behöver en grundlig förändring inom energitransporter, byggande m.m. Genom att tillåta att sektorer som inte berörs utsläppshandeln minskar 60-80 procent av deras utsläpp i andra delar av världen kommer vi inte nå våra mål."
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Lagring av koldioxid (föredragande: Chris Davies)
Omröstningsresultat: 623 röster för, 68 emot och 22 nedlagda 
 
Den här lagtexten handlar om förvaring och lagring av koldioxid från kraftverk. För att minska koldioxidutsläppen från kraftverken vill EU använda en ny teknik, den så kallade CCS-teknik för avskiljning och lagring av koldioxid. Europaparlamentet lyckades övertala rådet att satsa 300 miljoner euro av inkomsterna från försäljningen med utsläppsrätterna på storskaliga demonstrationsprojekt som visar CCS-tekniken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4. Användning av förnybar energi (föredragande Claude Turmes)
Omröstningsresultat: 635 röster för, 25 emot och 25 nedlagda 
 
Den här lagtexten bekräftar målsättningen att 20 procent av EU:s energianvändning ska komma från förnybara energikällor senast år 2020. Tio procent ska komma från biobränslen.   
 
Svenska inlägg i debatten om förnybar energi
Kristdemokraten Anders Wijkman (EPP-ED) framhöll direktivet om förnybar energi som den bästa delen av klimatpaketet. Wijkman menade att det kommer bidra till teknisk utveckling och nya jobb samt minska energiberoendet av omvärlden.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5. Utsläppsnormer för nya personbilar (föredragande: Guido Sacconi)
Omröstningsresultat: 559 röster för, 98 emot och 60 nedlagda 
 
Den här lagtexten innebär att nya personbilar i genomsnitt ska få släppa ut högst 130 gram koldioxid per kilometer från och med 2012. Taket ska nås genom bättre fordonsteknik, därtill ska ytterligare en 10 grams minskning nås genom bättre däck och användning av biobränslen. Det långsiktiga målet är ett tak på 95 gram koldioxid per kilometer år 2020. I dag släpper nytillverkade bilar ut i genomsnitt 160 gram koldioxid per kilometer.
 
Vänsterpartisten Jens Holm (GUE/NGL) kallade uppgörelsen "en förlorad möjlighet" och kritiserade biltillverkarnas möjlighet till undantag för ekoinnovationer och låga bötesbelopp.
 
Miljöpartisten Carl Schlyter (De Gröna/ALE) kritiserade uppgörelsen och framhöll den som "en dålig politik för miljön, för konsumenterna, för ekonomin och för forskningen."  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
6. Minskade utsläpp från transportbränslen (föredragande: Dorette Corbey)
Omröstningsresultat: 670 röster för, 20 emot och 25 nedlagda 
 
Lagtexten innebär en målsättning att minska utsläppen från transportbränslen med 10 procent till 2020. Målet gäller fossila bränslen som bensin och diesel samt biobränslen, blandningar, elektricitet och väte. Förslaget omfattar hela livscykeln, det vill säga under utvinning, odling, transport, distribution, förädling och förbränning.
 
 
Föredragande: Avril DOYLE (EPP-ED, IE), Satu HASSI (Verts/ALE, FI), Chris DAVIES (ALDE, GB), Claude TURMES (Verts/ALE, LU), Guido SACCONI (PSE, IT) och Dorette CORBEY (PSE, NL) Betänkanden: A6-0406/2008, A6-0411/2008, A6-0414/2008, A6-0369/2008 och A6-0419/2008 och A6-0496/2008, Beslutsförfaranden: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I) Debatt: 16.12.2008 Omröstning: 17.12.2008
Ref.: 20081216IPR44857

Mer information :