Съобщение за пресата
 

Визи с биометрични данни

Избори 2009 г. - Визова политика - 25-03-2009 - 12:32
Пленарни сесии
Сподели
Социални мрежи
Любими
 

Визата с биометрични данни, по подобие на биометричния паспорт, ще позволи постигането на по-голяма сигурност, при условие, че снетите пръстови отпечатъци бъдат достоверни. Според споразумението между ЕП и Съвета на министрите, децата на възраст под 12 години се освобождават от изискването за пръстови отпечатъци.

Депутатите приеха днес доклада на Sarah Ludford (АЛДЕ, Великобритания) относно въвеждането на биометрични данни в системата за обмен на визова информация между държавите членки (или визова информационна система, ВИС), като по въпроса беше постигнато споразумение на второ четене със Съвета на министрите (съгласно процедурата по съвместно вземане на решение).
 
ВИС има за цел да опрости процедурата на издаване на визи и да сложи край на практиката на т.нар. "visa shopping", т.е. едновременно подаване на няколко заявления за издаване на виза в различни държави членки. ВИС, която се въвежда в момента, ще премине през технически тестове, които ще започнат през октомври тази година и трябва да бъде пусната в експлоатация от 2010 г. в консулските служби на държавите членки в Северна Африка, по-късно и в други региони.
 
Доброто функциониране на тази система лежи върху Общите консулски инструкции за издаване на визи, които гарантират, че всички държави членки издават визи, които притежават еднакви характеристики, и че това става на базата на общи правила.
 
Биометричните идентификатори включват изображение на лицето и десет пръстови отпечатъка и са установени според разпоредбите на Международната организация за гражданско въздухоплаване. Те ще спомогнат за по-сигурна проверка и установяване на самоличността на кандидатите за виза, както и за установяване на по-надеждна връзка между притежателя на виза и неговия паспорт, с цел да се предотврати използването на фалшива самоличност.
 
Изключение за децата под 12 години
 
По време на преговорите със Съвета беше удовлетворено искането на депутатите децата на възраст под 12 години да бъдат освободени от изискването за пръстови отпечатъци. Проведените изследвания относно надеждността на пръстовите отпечатъци посочват, че преди тази възраст те все още биха могли да търпят промени и на по-късен етап да не отговарят на отпечатъците, които присъстват във визата. На 14 януари 2009 г. ЕП прие друго подобно изключение, отнасящо се за биометричните паспорти.
 
Форми на сътрудничество между държавите членки
 
Депутатите считат, че трябва да се въведат нови организационни възможности с цел улесняване на регистрацията на кандидатите и намаляване на разходите за държавите членки. Те предлагат паралелно към дипломатическите мисии и консулските служби да се създаде специална форма на представителство, което да се занимава само с приемане на заявления и въвеждане на биометрични идентификатори.
 
Подобна система ще позволи на държави членки да избегнат оборудването на всяка тяхна консулска служба с материали за снемане на биометрични идентификатори. Тези "общи центрове за приемане на заявления" (служители на дипломатическите мисии или консулските служби на две или повече държави членки се помещават в една сграда) ще засилят  в същото време консулското сътрудничество на местно ниво. Държавите членки обаче остават свободни да оборудват сами - ако желаят - своите дипломатически мисии и консулски служби с необходимото оборудване.
 
При особени обстоятелства, дадена държава членка ще може да прибегне до услугите на външен доставчик. Това се отнася към случаи, когато големият брой на подадени заявления не позволява да се организира в срок и при нормални условия събирането на биометрични данни, или ако не е възможно по никакъв друг начин да се осигури добро териториално покритие на съответната държава.
 
Sarah Ludford (АЛДЕ, Обединено кралство)
Докладчик
 
A6-0459/2007
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи
 
Дебат: 24 март 2009 г.
Гласуване: 25 март 2009 г.
Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
 
РЕФ.: 20090324IPR52485